หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching - หลักสูตร 1 วัน
(Developed Yourself & Team with Mind Map - Changing and Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Coaching and Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching (Developed Yourself & Team with Mind Map - Changing and Coach)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 Mind Map เป็น เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นการแสดงผลของ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด ใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทำงานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ Mind Map ทำให้เกิดเครื่องมือที่ง่าย และสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยู่ในสมอง ออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ตัวเราเอง ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง
การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการ/หัวหน้างานจะเกิดความเครียด ที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างาน เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping 
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อทำให้ผู้นำสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง 
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching) ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างาน และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง 
เพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดการ/หัวหน้างานให้สามารถนำไปใช้จริงในการสอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : ประยุกต์หลักคิดเชิงระบบกับการคิดด้วย Mind Map และการประยุกต์ใช้
       เข้าใจหลักการทำงานของสมองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคิด
       เข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นระบบ 
       เริ่มต้น Mind Map ด้วยการกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART GOAL 
       ทำความเข้าใจกับหลักการคิดอย่าง Mind Map 
       หลักการเขียน Mind Map อย่างถูกวิธี 
       เทคนิคการคิดและเขียน Mind Map เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนงานและบริหารงาน 
       Workshop : กำหนดเป้าหมายและสร้าง Mind Mapping 

 PART 2 : สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” 
       ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
       สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
       สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 

 ART 3 : หลักพื้นฐานของการสอนงานCoaching และพัฒนาทักษะการสอนงาน 
       องค์ประกอบของการสอนงาน 
       เทคนิคการใช้คำถามให้ถูกจุด (Questioning) 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back) 
       การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation) 
       การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal)
       Workshop : การนำทักษะต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

 PART 4 : เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
      
 การคัดเลือกตัวโค้ชชี่และการเตรียมตัวก่อนการเป็นโค้ช 
       เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน
       เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง 
       เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงานตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ 
       เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน Role Playing การโค้ชแบบ 1:1


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ 
วิศวกร
หัวหน้างานทุกระดับ
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม