หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่วยรถ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่วยรถ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายหน่วยรถเป็นกลุ่มคนที่ทำงานมีรูปแบบเฉพาะ ด้วยความรับผิดชอบที่มีข้อกำหนดชัดเจน ในการเข้าพบลูกค้าในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเวลามาก ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับพนักงานกลุ่มนี้คือ ความกังวล เครียด และกดดันตัวเองให้ทำงานได้ตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้มีเทคนิคในการสร้างพลังได้ด้วยตัวเอง 
การพัฒนานักขายกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) และคุณลักษณะ(Attribute) ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรได้วางไว้นั่นเอง พร้อมทั้งยังคงความเป็นธรรมชาติของพนักงานไว้ด้วยเช่นกัน เพราะความเป็นตัวตนของนักขายเป็นเสน่ห์เฉพาะบุคคลในการผูกความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำให้ยาวนาน 
ทักษะสำคัญในการพัฒนารักษาและเพิ่มยอดขายได้นั้น ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ภายนอก เช่น มารยาท พฤติกรรม คำพูดที่สื่อสาร การนำเสนอ และเจรจาต่อรอง ส่วนความเชื่อมั่นภายใน เช่นมีใจรักงานขาย งานบริการ กล้าหาญ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ และเติบโตไปพร้อมกับองค์การและลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพี่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองกับการทำงานที่พัฒนาได้อย่างมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ (ติดตั้งเพิ่มได้เอง)
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในอาชีพขายอย่างสร้างสรรค์สไตล์ตัวเอง

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดในการทำงานขายหน่วยรถ 
      อบรม สัมมนา นักขายหน่วยรถทำอะไรบ้าง? 
       คุณคิดอย่างไรกับการทำงาน? 
       คุณรู้สึกอย่างไรในการเข้าพบลูกค้า? 
       คุณปฏิบัติตัวอย่างไร ณ สถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นตามแผน? 
       คุณอยากพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเพิ่มขึ้น? 
       Workshop : เปิดใจแล้วเลือกเก็บใจไว้เริ่มต้นใหม่ 
ความหมายและประเด็นสำคัญในการทำงานขายหน่วยรถ
       ความหมายงานขายหน่วยรถ 
       ภารกิจของนักขายหน่วยรถ 
       คุณสมบัติและภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นนักขายหน่วยรถ 
       หลุมพรางทางความคิดของนักขายหน่วยรถ 
       Workshop : กำหนดเรื่องและวิธีการพัฒนาตัวเอง 
พัฒนาทักษะการขายให้เป็นมืออาชีพ
       การนำเสนอสินค้าให้โดนใจ 
       การเจรจาต่อรองแบบ win:win 
       การเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ 
       การสร้างความสัมพันธ์ แบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า 
       การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยหลักการวงจรพฤติกรรม 
       การบริหารพื้นที่จัดเรียงและสต๊อคสินค้า 
       Role playing : ละครสะท้อนตัวตน (แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ได้รับ) 
เทคนิคการบริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายสไตล์นักขายหน่วยรถ
       สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้กับลูกค้า 
       เสริมเสน่ห์การเข้าถึงใจลูกค้า 
       สร้างรูปแบบและกิจกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์กร 
       สร้างนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวัน 
       Workshop : เลือกเทคนิคเพิ่มยอดขายไปฝึกฝนจริงจังในแบบคุณ 

การบ้านสำหรับฝึกฝน 
Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการขาย (ด้วยกรณีศึกษาลูกค้าแบบต่างๆ)

แนวทางในการฝึกอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายหน่วยรถและผู้สนใจ
หน้าหน้าและผู้จัดการทีมงานขาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักขายหน่วยรถพัฒนาทักษะการขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น