หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Analytical and Systematical Thinking Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Analytical and Systematical Thinking Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ จะทำให้ ระบุอาการของปัญหาหรือสิ่งที่กำลังสนใจ จากนั้นจึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของเรื่องนั้นๆ แล้วจึงมากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือดำเนินการต่างๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลายๆครั้ง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ
 การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เราไม่สามารถใช้เพียงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ตัวสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่ง แต่ต้องมีทักษะการมองรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เป็นเชิงระบบด้วย เพื่อมองความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของสิ่งที่เราอาจจะละเลยไป ซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาหนึ่งถูกแก้ไขแต่ก็จะไปกระทบต่อภาคส่วนอื่นที่อาจไม่ได้คำนึงถึง ดังนั้นทักษะการคิดเชิงระบบก็เป็นอีกหนึ่งทักษะการคิดหนึ่งของนักคิดและนักแก้ปัญหา
 พนักงานในระดับปฏิบัติการมักจะมองว่าการแก้ปัญหาหรือการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาส มักจะเป็นหน้าที่ของระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น เพราะคิดว่าตัวเองมีหน้าที่เพียงทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่านิยมหรือความคิดเช่นนี้จะทำให้พนักงานเหล่านั้นไม่เกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิดในวิเคราะห์สาเหตุและคิดหาวิธีการในการการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งยิ่งมีโอกาสเผชิญปัญหาในขนาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาหรือจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ จะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ ระบุอาการของปัญหา และจึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่มา จากนั้นจึงมากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อใช้ในการดำเนินการเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งบางครั้งวิธีการที่ใช้อาจมีได้หลายวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างเดียวกัน แต่อาจใช้ทรัพยากรในจำนวนที่แตกต่างกัน เช่นระยะเวลาที่ใช้ หรืองบประมาณรายจ่ายที่ต้องจ่ายลงไป ทักษะการตัดสินใจจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการคิดเชิงระบบ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อจัดการกับปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับคำว่าปัญหาและการคิดเพื่อจัดการปัญหา
       วัฏจักรของปัญหาทั่วไป
       นิยามและความเชื่อมโยงของ อาการ ปัญหา สาเหตุ
        ความเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพองค์รวม(มหัพภาค)และองค์ประกอบย่อย(จุลภาค)ของระบบทั่วไป
       นิยามของการคิดเชิงวิเคราะห์กับการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบในการแก้ไขปัญหา
        Workshop : บอกถึงอาการของปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่กำลังเผชิญ
PART 2 : การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
       หลักการในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีระบบ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       ทักษะการคิดเพื่อวิเคราะห์อาการและสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
       การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา
       Workshop: การประยุกต์ใช้กลยุทธ์กับระบบงาน
PART 3 : เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
       คุณสมบัติของนักคิดเชิงระบบ
       เครื่องมือของนักคิดเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์
       เทคนิคการคิดเชิงระบบด้วย PDCA Model
       เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
       เทคนิคการตัดสินใจเพื่อให้ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
       การสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์จากกลยุทธีที่เลือกใช้
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง
PART 4 : CASE STUDY
       การนำทักษะและเครื่องมือไปใช้กับสถานการณ์ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากพนักงานหรือทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการคิดเชิงระบบ
       บทเรียนจากการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหา(จากประสบการณ์วิทยากร)
       การบ้านและการนำไปประยุกต์ใช้

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ
 Line Leader
หัวหน้างานทุกระดับ
 พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม