หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน - หลักสูตร 2 วัน
(6 Managerial Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน (6 Managerial Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผู้ที่ต้องทำงานด้านการบริหารถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทิศทางขององค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธะกิจ ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น อาจพบปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารงานต่างๆในหลากหลายมิติ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการบริหารด้านต่างๆจะช่วยให้ผู้บริหารกลุ่มนี้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในงาน การคิดและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถพัฒนาทีมงานเพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
การพัฒนาขีดความสามารถ(ศักยภาพ)ของกลุ่มผู้ที่ต้องบริหารจัดการ ควรมุ่งเน้นให้ครบทั้ง3องค์ประกอบได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่างๆ (ทัศนคติและกรอบความคิด) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตัวตนของผู้บริหารเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งเทคนิคการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับตัวรองรับกับบทบาทในการบริหารงาน บทบาทในการบริหารตามความคาดหวังขององค์กรได้
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการปรับพื้นฐานการโค้ช เพื่อรองรับการอบรมแบบตัวต่อตัวในอนาคตและมีแนวทางในการพัฒนาหรือสอนทีมงานที่หลากหลายมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การคิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
       ภาพรวมของการคิด 
       ทักษะการคิดประเภทต่างๆ 
       การประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
       Workshop: กิจกรรมการคิดประเภทต่างๆ
การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       หลุมพรางทางความคดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       Workshop: สร้างเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ 
       การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
       การกำหนดเป้าหมาย 
       การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       การประชุมอย่างสร้างสรรค์ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง

Day II : การสร้างการเปลี่ยนแปลง
การโค้ชชิ่งและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
       สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? 
       ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? 
ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
       สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
       การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop : สร้างแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแบบของท่าน 
ผู้นำในฐานะโค้ช
       หลักสำคัญของการเป็นโค้ช 
       เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน 
       แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน 
       Workshop: สร้างแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง 
       Role Playing: การโค้ชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching 
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       การเตรียมตัวเพื่อการโค้ชชิ่ง 
       ขึ้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง 
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง 
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
       สำรวจความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
       อุปสรรคของการพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
       ประโยชน์ของการพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
       PDCA เครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการกับการทำงาน

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหารทุกระดับ
ผู้จัดการทุกระดับ 
ผู้ที่เตรียมตัวก้าวสู่ระดับผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม