หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management skill Development for Construction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management skill Development for Construction)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การที่องค์กรหนึ่งๆจะทำโครงการใดโครงการหนึ่ง ผู้บริหารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดำเนินการจนแล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อกำหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในโครงการหนึ่งๆ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่มีหน้าที่ดำเนินและผลักดันโครงการ และฝ่ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 
โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ ย่อมมีโอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีทักษะและเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แต่ก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 
ไม่ว่าโครงการที่จะดำเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการจะช่วยทำให้ผู้บริหารโครงการ สามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานให้แล้วเสร็จ เพราะมีการใช้สมรรถนะ (Competency) / ศักยภาพของผู้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ , ทักษะการสื่อสาร , การบริหารจัดการ , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ และส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆและนำไปฝึกฝนใช้งาน จะช่วยทำให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในอนาคต
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
       นิยามและวงจรของการบริหารโครงการ (Project Cycle)
       องค์ประกอบและภาพรวมของการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
       บทบาทต่างๆที่สำคัญของผู้บริหารโครงการ
       อุปสรรคที่ทำให้การบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ 
       หลักการที่สำคัญของการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
       Workshop : สร้างแนวคิดในการบริหารโครงการของท่าน

 PART 2 : ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการก่อสร้าง
       การกำหนด Method Statement ของโครงการเพื่อให้มองเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น 
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรของงานก่อสร้าง (4M) 
       M : MAN ลักษณะของบุคลากรโครงการทีมีคุณภาพ 
       การจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง 
       หลักการบริหารและจูงใจด้วยภาวะผู้นำเพื่อสร้างให้ทีมงานเกิดพลังเชิงบวกในการทำงาน 
       M : MATERIAL กระบวนการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
       M : MACHINE ใช้เครื่องจักรอย่างไรให้ได้งานตามแผนและอยู่ในต้นทุนที่วางไว้ 
       M : MONEY หลักการจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการให้โครงการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
       Workshop: สร้างกระบวนการในการบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

 PART 3 : กระบวนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
       การกำหนดเป้าหมายของโครงการ 
       แผนงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน 
       หลักการบริหารเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน 
       เคล็ดลับสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
       การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดสำหรับผู้บริหารโครงการ

 PART 4 : ทำอย่างไรให้โครงการบรรลุผลตามเป้าหมายด้านเวลา คุณภาพและงบประมาณ 
       กับดักที่ผู้บริหารโครงการมักเผชิญอยู่เสมอในโครงการ 
       เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น 
       สร้างกระบวนการปรับปรุงและแก้ไขด้วยแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
       สร้างการตระหนักรู้ในตัวเองเกี่ยวกับแบบก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 
       สร้างภาพลักษณ์ของโครงการที่ดี(Overview) ตั้งแต่ทางเข้าโครงการ ในโครงการ และสาธารณูปโภค 
       Workshop: ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรโครงการ
วิศวกรสนาม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม