หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Time Management & Planning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (Professional Time Management & Planning)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ ปัจจัยต่างๆไม่แน่นอน คงจัดลำดับงานได้ยาก”
“ งานนี้ก็ด่วน งานนั้นก็ด่วน ด่วนมาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร”
“ งานประจำก็เยอะ งานเฉพาะก็แทรกเข้ามาอยู่ตลอด เครียดจริงๆ” 


 พฤติกรรมหรือคำพูดที่หัวหน้างานแต่ละคนแสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าหัวหน้างานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อเป้าหมายและทีมงานที่รับผิดชอบอยู่จึงมีความสำคัญเช่นกัน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น 
       การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ 
       การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 
       การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่(เป็นต้น) 
การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถจัดการงานที่สำคัญและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณะของงานเพื่อจัดลำดับงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบริหารเวลาตามลำดับ ความสำคัญของงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา ที่มีผลกระทบกับลำดับงานและสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน 
       คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร 
       คุณบริหารชีวิตกับงานของคุณอย่างไร ? เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ 
       คุณลักษณะของนักบริหารจัดการงานที่ดี 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 PART 2 : การวางแผนการงานตามลำดับความสำคัญอย่างมีคุณภาพ 
       สร้างรายการงานที่ต้องทำด้วย TO DO LIST 
       การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
       การวางแผนงานตามลำดับความสำคัญ 
       การวิเคราะห์คุณค่าของงานก่อนวางแผน 
       การให้ความสำคัญกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
       การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับแผนงาน 
       การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง (PDCA) 
       Workshop: กำหนดแผนงานตามลำดับความสำคัญของตัวเอง 
 PART 3 : การบริหารเวลาและแผนงานให้มีประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
       กำหนดจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย) 
       เขียนเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน (แผนงาน) 
       เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง (วิธีปฏิบัติงาน) 
       พร้อมรับมือกับปัญหา/อุปสรรค (แนวทางแก้ไข) 
       ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ (การคิดเชิงกลยุทธ์) 
       การมุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมาย (ความรับผิดชอบ) 
       กรณีศึกษา: สร้างแนวทางบริหารงานกับสถานการณ์จริง 
 PART 4: ทักษะที่สำคัญของการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผน 
       ทักษะการกระจายงาน 
       ทักษะการจูงใจและเจรจาแบบ WIN : WIN 
       ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
       ทักษะการกล้าตัดสินใจ 
       สร้างคุณสมบัติของการมีวินัยในการจัดการแผนงาน 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
ผู้ควบคุมงาน 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม