หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะความฉลาดด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Emotional Intelligence in the Globalised Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะความฉลาดด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จ (Emotional Intelligence in the Globalised Workplace)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
วิกฤติการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทักษะหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในงาน world economic forum ปี2020 คือ ทักษะความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) และความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ทักษะเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะหากพนักงานในองค์กรมี EQ จะทำให้ทำงานเป็นทีมราบรื่นยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความเข้าใจระหว่างคนในทีม หรือ หากปรับใช้ EQ กับลูกค้า องค์กรก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ตามด้วยยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นตาม หากเพียงเราอาศัยทักษะความฉลาดทางอารมณ์ก็จะสามารถแก้ปัญหาภายในทีม หรือลดความขัดแย้งในที่ทำงานได้
ทักษะความฉลาดด้านอารมณ์ เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นพนักงานในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการก้าวข้ามวิกฤติและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื้อหาในหลักสูตรนี้ได้รวบรวมทฤษฎีและกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆที่ได้พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง EQ ให้แก่พนักงาน แนวทางการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกที่จำเป็นสำหรับผู้นำ หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ผู้เรียนเข้าใจระดับทั้งห้าของความฉลาดทางด้านอารมณ์ ผ่านกิจกรรมและแบบทดสอบ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดเด่นและจุดที่สามารถพัฒนาได้ในมิติด้านอารมณ์ได้ พร้อมเรียนรู้เครื่องมือ จากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกาในการเข้าใจที่มาของอารมณ์ต่างๆและแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อตัวเองและคนรอบข้างในที่ทำงานได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

เกริ่นนำเรื่องความฉลาดทางด้านอารมณ์:
นิยาม, ความสำคัญและที่มาของความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)
    อบรม สัมมนา ทำความรู้จักกับความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางด้านอารมณ์ในที่ทำงาน
ผู้นำในโลกนิวนอร์มอล IQ vs EQ
    อบรม สัมมนา เรียนรู้เทคนิคพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ในที่ทำงาน รวมถึงประโยชน์ของ EQ

วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองในที่ทำงาน:
การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง
    อบรม สัมมนา เรียนรู้และพัฒนา มิติต่างๆของความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ความตระหนักรู้, บริหารความสัมพันธ์, ความเป็นผู้นำและกรอบความคิด
การแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะ
    อบรม สัมมนา มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการอารมณ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่หลากหลายในที่ทำงานอย่างเป็นระบบผ่านแผนภูมิ RULER ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย Yale

การตระหนักและเรียนรู้อารมณ์ของคนรอบข้าง:
เริ่มต้นฟังด้วยหัวใจ
    อบรม สัมมนา การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยสานสัมพันธ์ให้กับคู่สนทนาได้อีกด้วย ในบทนี้จะได้เรียนรู้วิธีฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและลดความขัดแย้งในที่ทำงาน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการฟัง
    อบรม สัมมนา ในบทนี้จะพูดถึงการฟังแบบเข้าอกเข้าใจในมุมของการเพิ่มทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emoitonal Intelligence) ผนวกเข้ากับเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อเปลี่ยน monologue ให้เป็น dialogue ในที่ทำงาน

บทสรุปและการประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์:
หลุมพรางและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
    อบรม สัมมนา ความเข้าใจผิดและหลุมพรางที่มักเกิดขึ้นเมื่อเริ่มนำทักษะ EQ ไปใช้ในที่ทำงานที่คุณต้องรู้
Mood Meter: เครื่องมือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
    อบรม สัมมนา แนวทางการเพิ่มความฉลาดทางด้านอารมณ์ เพื่อช่วยพัฒนาการตัดสินใจ, พัฒนาความสัมพันธ์กับคนในทีม ให้มีส่วนร่วมและเพิ่มผลลัพธ์ในการทำเป็นทีม

Who Should Attend
พนักงานระดับผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารในองค์ที่ต้องสื่อสาร, และให้สร้างความเข้าอกเข้าใจในองค์กรเพื่อยกระดับทักษะคนในทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้สนใจพัฒนาการบริหารจัดการอารมณ์เพื่อพัฒนาการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงาน

Learning Outcomes
หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:
ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
ใช้เทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อยกระดับการสนทนาในที่ทำงาน
เข้าใจหลักการและสามารถประยุกต์ความสามารถด้านการจัดการอารมณ์ปรับใช้ได้จริง
พัฒนาความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยลดความขัดแย้งในที่ทำงาน และยกระดับความเป็นผู้นำของตนเอง

Course Materials
แบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะความฉลาดทางด้านอารมณ์
เอกสารประกอบการสอน พร้อมชุดคำถาม
กิจกรรมและเกมส์เพื่อฝึกตามเนื้อหาที่อบรม
การอบรมใช้เวลา 1-2 วัน โดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 - 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม