หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Personality for Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ (Professional Personality for Leader)

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

(วิทยากรด้านงานบริการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร โค้ชจุดแข็งและภาพลักษณ์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นำพาให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ซึ่งผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมืออาชีพนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาความสำเร็จสู่องค์กร และสู่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกายภาพ พฤติกรรมการสื่อสาร การแต่งกาย คำพูดและน้ำเสียง รวมถึงอารมณ์ต่างๆ และมารยาททางสังคม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการสร้างสัมพันธ์ในการดำเนินธุกริจ และการทำงานในองค์กรร่วมกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
      หลักสูตรนี้นอกจากถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้นำที่มีบทบาท และเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมความมั่นใจ และสร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ และการวางตัวอย่างมืออาชีพในการเข้าสังคมในวาระต่างๆ
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
4. เพื่อยกระดับการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 1. การสร้าง Personal branding คืออะไร
 2. องค์ประกอบการมีภาพลักษณ์ที่ดี
 3. เทคนิคการสร้างความประทับใจของผู้นำตั้งแต่แรกพบ
    บุคลิกผู้นำที่สร้างเสน่ห์
    เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากภาษากาย Visual poise
    การใช้คำพูด และน้ำเสียงเพื่อเพิ่มเสน่ห์ และสร้างความประทับใจ Verbal communication
    เทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้นำ
 4. เทคนิคและเคล็ดลับการปรับลุคเพื่อเสริมภาพความเป็นมืออาชีพ
    สไนต์การแต่งกายรูปแบบต่างๆ
    จิตวิทยาเกี่ยวกับสี
    ปรับบุคลิการเดิน ยืน นั่ง ให้ดูเป็นมืออาชีพ
 5. มารยาททางสังคมในสถานการณ์ต่างๆ
    มารยาท และการสร้างความประทับใจในที่ทำงาน
    มารยาทการใช้และสื่อสารทางโทรศัพท์
    มารยาททางธุรกิจ – การแนะนำตัวเอง การใช้นามบัตร
    มารยาทบนโต๊ะอาหาร


วิธีการอบรม

1. บรรยาย แนะนำควบคู่กับกรุ๊ปโค้ชชิ่ง โดยเน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้, การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), ยกตัวอย่าง และ การนำเสนอ (Present)
3. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching ด้วยวิธีการถามตอบและค้นหาคำตอบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เรียน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม