หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(Arrow energy leadership mindset & Personality)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Arrow energy leadership mindset & Personality)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาหลักสูตร
ในยุคVUCA ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำที่มีความสามารถต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนเพื่อก้าวข้ามวิกฤติไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการเป็นผู้นำสะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีม ทักษะความเป็นผู้นำ ถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้ ใครก็สามารถเรียนรู้ได้ ที่ผ่านมาผู้นำเหล่านี้ต่างมี ลักษณะบุคลิกภาพและ ความสามารถที่สนับสนุนความเป็นผู้นำในตัวออกมา
ด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวงการบริการ ทั้งธุรกิจสายการบินและโรงแรม มากกว่า 16 ปี ทั้งในฐานะวิทยากรและที่ปรึกษา ทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบและพูดคุยทั้งผู้นำที่มีลักษณะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและจากการฝึกฝน ผมจึงกลั่นกรองออกมาเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นในหลักสูตร พัฒนาภาพและความเป็นผู้นำยุคใหม่ โดยมีเนื้อหาหลักเป็นเรื่องชุดความคิด (mindset) และลักษณะบุคลิกภาพ (personality)ที่จำเป็นในการเป็นผู้บริหาร และผู้นำองค์กร โดยสอดแทรกกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ประเภทต่างๆของผู้นำ, ลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาโดยเริ่มจากแนวคิดภายในออกสู่บุคลิกภาพภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทนำ:
        ความหมายของคำว่า “ผู้นำ” คืออะไร
        เรียนรู้นิยามความหมายและความสำคัญ เพื่อตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำในยุค VUCA
        ผู้นำในยุคใหม่ต้องมีลักษณะอย่างไร
        ผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องตื่นตัว ปรับตัว และต้องมีชุดความคิดที่เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อโน้มน้าวและสร้างความสำเร็จร่วมกับคนในทีมผู้นำจำเป็นต้องมีชุดความคิดและชุดทักษะใดบ้าง
        ผู้นำโดยธรรมชาติ VS ผู้นำจากการฝึกฝน แบบไหนเหมาะกับองค์กรในยุค VUCA
        ความเป็นผู้นั้นสร้างได้หรือไม่ มาดูตัวอย่างผู้นำระดับโลก รวมถึงวิธีคิดที่พาองค์กรฝ่าฟันวิกฤติและกลับมาประสบความสำเร็จได้ในกรณีตัวอย่างของ อีลอน มัสก์ แห่ง เทสล่า และ ซัตย่า นาเดลล่า แห่ง ไมโครซอฟท์ แบบไหนประสบความสำเร็จมากกว่ากัน
กรอบความคิดแบบผู้นำยุคใหม่:
        กรอบความคิดแบบไหนจะนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
        กรอบความคิดแบบเติบโตส่งผลอย่างไรกับองค์กรและทีมของคุณ และ กรอบความคิดแบบตายตัวจะส่งผลอย่างไรกับองค์กรและทีมของคุณ วิธีการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
        วิธีบริหารทีมกับลูกทีม 4 แบบของ DISC โมเดล
        เรียนรู้ลักษณะคนในทีม อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น เล่นเป็นทีม ด้วย DISC โมเดล
        ผู้นำตามสถานการณ์ จะปรับเปลี่ยนและนำเพื่อเติบโตได้อย่างไร
        เมื่อผู้นำมองเห็นและเข้าใจผู้ตาม ด้วยทฤษฎีของ Ken Blanchard ทำให้สามารถนำทีมได้ในทุกสถานการณ์ เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการบริหารในแต่ละสถานการณ์อย่างเป็นขั้นตอน
การพัฒนาบุคลิกภาพ:
        ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อความสำเร็จของผู้นำ
        บุคลิกภาพ คือ ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตน สะท้อนความสำเร็จของคุณและองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีของคุณจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์ สร้างความน่าเชื่อถือแก่คนในทีม
        ความประทับใจแรกพบสร้างได้ไม่ยาก
        เรียนรู้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบในทุกๆการพบปะ ผ่านการแต่งกาย, วิธีพูด และภาษากาย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว
บทสรุป:
        มากกว่า ความรู้ คือ ลงมือทำ
        สรุปเนื้อหาสำคัญที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน, ทำแบบทดสอบความรู้ และให้ทุกคนตั้งเป้าหมายลงมือทำของตัวเองอย่างเป็นระบบ ผ่าน commitment card เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร.
Who Should Attend
        ผู้บริหารหรือพนักงานระดับผู้จัดการ
        พนักงานที่สนใจพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพ
Learning Outcomes
        หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:
        ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะผู้นำ, เข้าใจลักษณะผู้นำทั้ง 4 ประเภทและเทคนิคการสื่อสาร
        สร้างกรอบความคิดแบบเติบโตแบบผู้นำยุคใหม่ได้ และยังสามารถถ่ายทอดให้คนในทีมได้เข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตได้
        พัฒนาบุคลิกภาพตนเองในฐานะผู้นำ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและทีมได้
Course Materials
        ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมติเสมือนจริงในสถานการณ์ต่างๆ
        แชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า และอภิปรายร่วมกัน
        ใช้เกมส์เพื่อแข่งขันกันทั้งแบบทีม และรายบุคคล
        มีเอกสารประกอบการสอน
        การอบรม ใช้เวลา 1-2 วัน โดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 - 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม