หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Excellent)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ (Service Excellent)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นมากขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆต้องพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ซึ่งการบริการถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน องค์กรจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพ ในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เป็นที่จดจำและทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์และเลือกใช้บริการซ้ำ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จะก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้นั่นก็คือพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่เซลเท่านั้น

วัตถุประสงค์
1. เห็นความสำคัญของทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
2. ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ในการให้บริการ 
3. เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
4. เรียนรู้การสร้าง Customer’s Engagement
5. รู้จักการตัดสินใจและการเอาชนะอุปสรรคได้
 
การประเมินผล
การสังเกตจากพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า 
ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
การพัฒนาตนเองในด้านการบริการ 
แนวคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ 
การบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ในการให้บริการ 
วิธีการแก้ปัญหาและการเอาชนะอุปสรรคด้วยแนวคิดเชิงบวก 
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผู้เข้ารับการอบรม
พนักงานทุกระดับ

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม