หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พนักงานขาย ณ.จุดขายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายสินค้าที่มีการแสดงสินค้าตามจุดขายต่างๆ เพราะสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น และซื้อปริมาณที่มากขึ้นกว่าการที่สินค้าต้องขายตัวเอง 
ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากพนักงานขายสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการได้รับชัยชนะของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขาย 
พนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน Hard Skill เช่น การกล่าวต้อนรับ, การนำเสนอขาย, เทคนิคการขาย, การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย จะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิทธิผล 
การพัฒนาด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานขายก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พนักงานขายมีความรักในงานขายและสนุกสนานในการที่ได้พูดคุยกับลูกค้า เช่น การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้น เมื่อพนักงานขายสามารถพัฒนาด้านต่างๆจนเป็นธรรมชาติแล้วย่อมส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน

“การขายเป็น "เกมส์ตัวเลข" คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าให้มากพอ แล้วในที่สุด คุณจะพบคนที่อยากซื้อเอง คุณต้องอดทนจนกว่าจะสำเร็จ”

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Gut Skill
เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงความต้องการซื้อของลูกค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายที่ดีต้องมี
1. มีความคิดในแง่บวก : ต้องคิดในแง่บวกกับ สินค้า ทีมงาน หัวหน้า บริษัท ลูกค้า อาชีพและตนเอง 
2. มีเป้าหมายในการทำงาน : หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในงานขาย นักขายก็ไม่รู้จะไปทางไหน 
3. ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม : ปฏิบัติตัวด้วยความเชื่อมั่น กระตือรือร้น พูดจามองหน้าคน สนใจผู้อื่น ตื่นตัวกับตนเอง ไม่อวด เบ่งวางท่า รู้จักคบหาสมาคม 
4. รู้จักวิธีการสื่อสารที่ดี : ให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเข้าใจเขา, รับฟังเขา, ตอบสนองความต้องการของเขา และให้ ประโยชน์แก่เขา 
5. ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ : ทำงานด้วยใจรัก และมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะทำอย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากแค่ไหนสักวัน หนึ่งก็จะสำเร็จลงได้ 
6. หาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ : หมั่นตรวจสอบว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอกับการขายหรือไม่ และต้องเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ 
7. ต้องสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น : รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยตัวเอง ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่หวังพึ่งโชคชะตา 
8. พัฒนาตน พัฒนาฝีมือ : รู้จักทบทวนผลการทำงาน วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ คนเราต้องสามารถพัฒนาตนเองให้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ด้าน Hard Skill
       เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ของพนักงานขาย 
       การเตรียมตัวก่อนการขาย 
       การนำเสนอให้ประทับใจ 
       เทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อ 
       การเจรจาต่อรองแบบWIN:WIN 
       การปิดการขายอย่างสร้างสรรค์ 
       เทคนิคการขายสินค้าเพิ่มหลังจากปิดการขายแล้ว 
ด้าน Soft Skill
       ทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายยอดขาย 
       การกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้น 
       สร้างความประทับใจให้ลูกค้า 
ด้าน Gut Skill
       การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
       เทคนิคการจัด Display ให้โดนใจ 
       สร้างการสะดุดตาด้วย POP 
       ส่งมอบคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง
การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง Hard Skill เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเอง ไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น 
การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา Soft Skill ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง 
การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายประจำจุดขาย
หัวหน้าทีม PC

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมขายพนักงานขายนักขาย

แสดงความคิดเห็น

  • เขมิกา บุญสร้าง (สมาชิก)
    (3 เดือนที่แล้ว )
    มีประโยชน์
  • สายสิริ นิราช (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    ใช้งานได้ดี