หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
พนักงานขาย ณ.จุดขายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายสินค้าที่มีการแสดงสินค้าตามจุดขายต่างๆ เพราะสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น และซื้อปริมาณที่มากขึ้นกว่าการที่สินค้าต้องขายตัวเอง 
ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากพนักงานขายสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการได้รับชัยชนะของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขาย 
พนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน Hard Skill เช่น การกล่าวต้อนรับ, การนำเสนอขาย, เทคนิคการขาย, การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย จะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิทธิผล 
การพัฒนาด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานขายก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พนักงานขายมีความรักในงานขายและสนุกสนานในการที่ได้พูดคุยกับลูกค้า เช่น การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้น เมื่อพนักงานขายสามารถพัฒนาด้านต่างๆจนเป็นธรรมชาติแล้วย่อมส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน

“การขายเป็น "เกมส์ตัวเลข" คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าให้มากพอ แล้วในที่สุด คุณจะพบคนที่อยากซื้อเอง คุณต้องอดทนจนกว่าจะสำเร็จ”

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Gut Skill
เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงความต้องการซื้อของลูกค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายที่ดีต้องมี
1. มีความคิดในแง่บวก : ต้องคิดในแง่บวกกับ สินค้า ทีมงาน หัวหน้า บริษัท ลูกค้า อาชีพและตนเอง 
2. มีเป้าหมายในการทำงาน : หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในงานขาย นักขายก็ไม่รู้จะไปทางไหน 
3. ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม : ปฏิบัติตัวด้วยความเชื่อมั่น กระตือรือร้น พูดจามองหน้าคน สนใจผู้อื่น ตื่นตัวกับตนเอง ไม่อวด เบ่งวางท่า รู้จักคบหาสมาคม 
4. รู้จักวิธีการสื่อสารที่ดี : ให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเข้าใจเขา, รับฟังเขา, ตอบสนองความต้องการของเขา และให้ ประโยชน์แก่เขา 
5. ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ : ทำงานด้วยใจรัก และมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะทำอย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากแค่ไหนสักวัน หนึ่งก็จะสำเร็จลงได้ 
6. หาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ : หมั่นตรวจสอบว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอกับการขายหรือไม่ และต้องเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ 
7. ต้องสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น : รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยตัวเอง ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่หวังพึ่งโชคชะตา 
8. พัฒนาตน พัฒนาฝีมือ : รู้จักทบทวนผลการทำงาน วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ คนเราต้องสามารถพัฒนาตนเองให้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ด้าน Hard Skill
       เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ของพนักงานขาย 
       การเตรียมตัวก่อนการขาย 
       การนำเสนอให้ประทับใจ 
       เทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อ 
       การเจรจาต่อรองแบบWIN:WIN 
       การปิดการขายอย่างสร้างสรรค์ 
       เทคนิคการขายสินค้าเพิ่มหลังจากปิดการขายแล้ว 
ด้าน Soft Skill
       ทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายยอดขาย 
       การกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้น 
       สร้างความประทับใจให้ลูกค้า 
ด้าน Gut Skill
       การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
       เทคนิคการจัด Display ให้โดนใจ 
       สร้างการสะดุดตาด้วย POP 
       ส่งมอบคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง
การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง Hard Skill เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเอง ไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น 
การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา Soft Skill ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง 
การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายประจำจุดขาย
หัวหน้าทีม PC

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม