หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้นำด้วย ทักษะ Empathic Leadership - หลักสูตร 1 วัน
(Empathic Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้นำด้วย ทักษะ Empathic Leadership (Empathic Leadership)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  • บ่อยครั้งที่การสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นความยากกว่าที่เราคาดคิด เรามักมองว่าทำไมคู่สนทนาไม่เข้าใจอย่างที่เราอยากจะสื่อสาร หรือคิดหาวิธีการ (How to) ต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้รวดเร็ว ตรงประเด็น โดยที่เรามักหลงลืมไปว่า ณ ขณะนั้น สภาวะด้านในของเรา ก็ไม่พร้อมสำหรับการสื่อสารเช่นเดียวกัน
  • ประสบการณ์ที่ผู้นำบางคนคุยด้วยง่ายกว่าคนอื่น ราวกับว่าบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาที่ทำให้เราเปิดใจได้ง่ายขึ้น รับรู้ถึงการเอาใจใส่ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พวกเขาคือหัวหน้างานที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำจริงๆ ที่สามารถรับรู้และเอาใจใส่ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากเป็นผู้นำ ยังถูกมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สามารถระบายความรู้สึกหรือขอความเห็นที่ตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองขึ้นในองค์กร


วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริงและตรงประเด็น มาค้นพบด้วยตัวคุณเอง ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะที่เรากำหนดไว้มากมายที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมที่ได้ได้สอดแทรกวิธีการฟังและสื่อสารดีต่อความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์คร่าวๆดังนี้
  ทำความเข้าใจพลวัตความสัมพันธ์ทั่วไปที่ไม่แข็งแรง
   เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคในการฟังและการตอบสนองที่ประนีประนอมความสัมพันธ์ของเรา
   ค้นพบแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ฟังที่ Active Listening
  เรียนรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งอย่างเอาใจใส่ และเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เพื่อการสื่อสารอย่างสมบูรณ์


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 Active listening skill
Conflict resolution skill
Positive Thinking Skill
Coaching and Feedback Skill


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Introduction
      อบรม สัมมนา ความเป็นมาของ Empathic Leader
      อบรม สัมมนา ท่าทีของผู้นำที่มี Empathy น้อย
      อบรม สัมมนา ผลจากการที่ผู้นำขาด Empathy Skill
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : แบ่งกลุ่มย่อย, Brainstorm, Group discussion
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มอันเป็นพื้นฐานต่อ Empathic Leadership และการเห็นท่าทีต่อการเป็นผู้นำแบบ Empathic Leader
Empathy และ Empathic Leadership
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Empathic Leadership
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของภาวะผู้นำแบบ Empathic Leadership
      อบรม สัมมนา ปัจจัยที่สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อ Empathic Leadership
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : บทบาทสมมุติ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : เข้าใจถึงภาวะการนำแบบที่มีและไม่มี Empathic Leadership และเข้าใจองค์ประกอบต่อ Empathic Leadership ในบริบทที่ทำงานจริง
ภาวะผู้นำ กับ Empathic Communication
      อบรม สัมมนา Active Listening (การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ)
      อบรม สัมมนา การสะท้อน ทวน และการตั้งคำถาม เพื่อ Empathy
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะที่สำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการ Empathy
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับคู่ฟัง ตั้งคำถาม
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะการฟัง สะท้อน ตั้งคำถาม ที่สำคัญต่อ Empathic Leadership
การประยุกต์ใช้ และบทสรุป
      อบรม สัมมนา Empathic Way of Feedback
      อบรม สัมมนา Empathic Way of Conflict Resolution
      อบรม สัมมนา การสร้าง Empathic Culture in Workplace
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : World café, NVC การสื่อสารด้วยความเข้าใจ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : แนวทางการใช้ทักษะ Empathic Leadership ในบริบทต่างๆ


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม