หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสมองเพิ่มพูนทักษะหัวหน้างานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill Supervisory Brain)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสมองเพิ่มพูนทักษะหัวหน้างานคุณภาพ (Supervisory Skill Supervisory Brain)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
     “รู้สึกว่าต้องรองรับแรงกดดันรอบด้าน ไม่มีใครเข้าใจ”
     “บ้างก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือน เพราะกลัวไม่ถูกยอมรับ บ้างก็ดุด่าบ่อยไป เพราะเป็นห่วง”
     “สับสนว่างานใดควรทำเอง งานใดควรให้ลูกน้องทำ”

     หัวหน้างาน เป็นเสมือน โซ่ข้อกลาง ที่คอยประสานงานระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นคนคอยเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย พันธกิจ ค่านิยมหลัก และแผนกลยุทธ์ สู่แนวทางในการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ เป็นคนที่ควรรับทราบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด ดังนั้นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

     การเป็นหัวหน้างาน จึงไม่ใช่เพียงแค่ เก่งงาน จนได้รับการสนับสนุนขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาให้ตนเอง เก่งคิด เพื่อสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และต้อง เก่งคน เพราะผลงานความสำเร็จของผู้เป็นหัวหน้า มาจากผลงานของทีม ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานส่วนตัวอีกต่อไป

     หัวหน้างานจึงต้องตระหนักถึงการสร้างความสำเร็จจากทีมงาน คอยสร้างเป้าหมายที่จูงใจให้ทีม มีการสื่อสารที่ดีต่อกันในทีมอย่างสม่ำเสมอ และคอยพัฒนาศักยภาพทีมงานให้สามารถทำงานแทนตนเองได้มากขึ้นด้วยกระบวนการสอน การฝึก การโค้ช และการมอบหมายงาน

     ดังนั้นการเข้าใจเรื่องของกรอบความคิดของคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะวิธีการที่หัวหน้างานเชี่ยวชาญ ทีมงานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที หรือแม้กระทั่งอยากมีวิธีการเป็นของตนเอง จนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดกันได้ การประสานงานในทีมจึงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของการทำงานร่วมกันบนความเข้าใจถึงความแตกต่างเป็นสำคัญ

     เมื่อหัวหน้างานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของกรอบความคิดในฐานะผู้นำ ความเข้าใจในเนื้องาน มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือสำหรับการทำงาน และทักษะในการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยเสริมให้หัวหน้างานคนนั้นเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถพาทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างกรอบความคิดในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดในการเป็นผู้นำ ไปสู่การพัฒนาทีมงานบนศักยภาพที่แตกต่างกัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการวางแผนสำหรับทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เห็นแนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักเรื่องความแตกต่างของกรอบความคิด เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Step 1 Exploration สำรวจกรอบความคิดในฐานะหัวหน้างานของตนเอง
      อบรม สัมมนา ความหมายของหัวหน้างานที่ดีสำหรับตัวเรา
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ทุกคนต้องการ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้หลักการทำงานสมองง่ายๆ เพื่อเข้าใจความแตกต่างของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
Workshop สำรวจกรอบความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดีในความหมายของตนเอง
ตัวอย่างกิจกรรม Good Supervisor ค้นหาคุณสมบัติและแนวทางการเป็นหัวหน้างานที่ดีของตนเอง

Step 2 Empowerment สร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเป็นหัวหน้างานที่ดี
      อบรม สัมมนา สาเหตุของความขัดแย้งและแนวทางการแก้ไข
      อบรม สัมมนา ระดับของภาวะผู้นำ เรากำลังนำทีมด้วยสิ่งใด
      อบรม สัมมนา หลุมพรางในการเป็นหัวหน้างานและเทคนิคการก้าวข้ามหลุมพราง
Workshop Empowering Belief ปรับเปลี่ยนความเชื่อ เพื่อเอาชนะหลุมพราง สร้างความสำเร็จ
ตัวอย่างกิจกรรม Window of Perception มองเห็นความขัดแย้ง บนมุมมองที่แตกต่าง จากเจตนาที่ดีของแต่ละฝ่าย

Step 3 Expanding เรียนรู้หลักการของทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อต่อยอดในฐานะหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา Goal Setting การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
      อบรม สัมมนา PDCA การวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
      อบรม สัมมนา Communication & Connection การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา Delegation การมอบหมายงานเพื่อพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา Problem Solving การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Decision Making ความกล้าในการตัดสินใจ
Workshop สร้างแนวทางที่จะกลับไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
ตัวอย่างกิจกรรม Effective Supervisory Skill แลกเปลี่ยนความคิด ชวนคุย ค้นหาแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Step 4 Engagement ฝึกคิด ประยุกต์ และฝึกฝน เพื่อสร้างแนวทางในการนำไปใช้กับทีมงานปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา TAPS ความแตกต่างของบทบาทที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในทีม
      อบรม สัมมนา Coaching Theory ฝึกฝนการพัฒนาทีมงานด้วยหลักการโค้ช
      อบรม สัมมนา Case Study ชวนคิดหาแนวทางในการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน แม้ในสถานการณ์ไม่เป็นใจ

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม