หลักสูตรฝึกอบรม พิชิตต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยแนวคิดบริหารต้นทุน - หลักสูตร 2 วัน
(Activity Based Costing & Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พิชิตต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยแนวคิดบริหารต้นทุน (Activity Based Costing & Management)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เป็นหัวใจสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ สำหรับ “รู้เขา” ดูเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรตระหนักและเสาะแสวงหามาโดยตลอด แต่สำหรับ“รู้เรา” หรือ “รู้สถานะของตัวเอง” กลับเป็นเรื่องที่ในหลายองค์กรมีปัญหาในการหาเครื่องมือวิเคราะห์ ประเมิน และนำไปบริหารได้อย่างแม่นยำ 
   ด้วยความผันผวนทางธุรกิจที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และยังเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งองค์กรใดละเลยหรือไม่สามารถประเมินสถานการณ์หรือผลกระทบต่างที่มีต่อองค์กร ได้อย่างแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ด้วยแล้ว ผล ที่ตามมาก็คือ ศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรลดลง ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้า เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร 
แต่ทำอย่างไรถึงจะทำให้องค์กรรับทราบหรือประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อความอยู่รอดและก้าวไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร 
   การประเมินศักยภาพขององค์กรนั้นมีหลายรูปแบบ และหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการยุคใหม่ก็คือ การบริหารด้วยแนวคิดต้นทุนกิจกรรม หรือ Activity Based Costing & Management - ABC & ABM ซึ่งมุ่งไปที่การบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การรับรู้ทั้งในด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ที่สำคัญที่สุดคือ การมองไปที่กระบวนการทำงานด้วยแนวคิด Value Activity & Non-Value Activity เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าภายใต้ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู้และประเมินได้ใกล้เคียงหรือแม่นยำที่สุด

องค์กรหรือผู้เข้าอบรมจะได้อะไร
 เพื่อความเข้าใจในการประเมินต้นทุนแบบกิจกรรมที่แสดงต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในแต่ละกิจกรรม สะท้อนข้อเท็จจริงในการบริหารทรัพยากรองค์กร 
เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ด้วย มุมมองของ Value ต่อลูกค้าและองค์กร เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในกระบวนการต่างๆอย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นในกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีสัดส่วนต้นทุนกิจกรรมที่สูงมากๆ 
ประยุกต์แนวคิดบริหารด้วยต้นทุนกิจกรรมไปใช้ในการแผนการบริหารทรัพยากรและกระบวนการในองค์กร เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้ง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พื้นฐาน แนวคิด ความสำคัญ ความสัมพันธ์ ความจำเป็น ข้อควรระวัง ปัญหา (Basic)
แนวคิดประเมิน วิเคราะห์ และบริหารแนวใหม่ด้วย ต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Concept)
กระบวนการสำรวจและวินิจฉัย สถานการณ์ปัจจุบัน (Review As-If Process) 
กำหนดรูปแบบแผนภาพกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อย ประเภทสินค้า/กลุ่มผู้ใช้บริการ
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร (Resource Analysis) รวบรวมและจัดทำกลุ่มกิจกรรมและศูนย์กิจกรรม
จัดทำ แผ่นแบบประเมินต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing Template)
วิธีการวิเคราะห์ กิจกรรม หรือ กระบวนการ (To-Be Process Analysis)
การวิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการด้วย Activity Based Management
การนำเอาผลไปจัดทำเป็นแผน/โครงการ เพื่อการปรับปรุงองค์กร (Process Improvement) 
ตัวอย่างการนำแนวคิด ABC & M ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศรูปแบบการอบรม

 บรรยาย ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 วิดีโอประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น
 ตีความ ร่วม “วิเคราะห์หาเพื่อเข้าใจเชิงลึก

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรม ควรมีประสบการณ์ในการบริหาร หรือในระดับหัวหน้าทีมขึ้นไป 
หัวหน้างาน พนักงานระดับอาวุโส ขึ้นไป 
ผู้บริหารงานด้านปฏิบัติงาน
ผู้บริหารทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม
 1 วัน : บรรยายประกอบ วิดีโอ และ กรณีตัวอย่าง 
 2 วัน : บรรยายเต็มรูปแบบ พร้อมทำ Workshop และ วิเคราะห์ต่อยอด 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม