หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective followship)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “บุคคลใดที่ไม่สามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ ก็ยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เช่นกัน”
   ข้อความดังกล่าวอธิบายถึง ความสำคัญของบุคคลที่เป็นผู้ตามที่ดีจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต ในปัจจุบันองค์การทุกรูปแบบนั้นจะมีสัดส่วนจำนวนของ “ผู้ตาม” มากกว่า “ผู้นำ” เนื่องจากตำแหน่งของ “ผู้บริหาร” หรือ “หัวหน้างาน” จะมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ “ผู้ปฏิบัติงาน” เปรียบเสมือนคอขวดที่ด้านบนแคบแต่ฐานล่างกว้างแต่เมื่อดูผลงานการศึกษาเชิงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การหรือการพัฒนาองค์การ กลับพบว่า นักวิชาการที่สนใจศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผู้ตามมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับผู้นำ เพราะส่วนใหญ่มีฐานคติ(assumptions) ทางการบริหารที่เห็นพ้องต้องกันว่าผู้นำที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์การ
   แต่ในความเป็นจริงทั้งผู้นำ และผู้ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์การอย่างสูงมากเทียบเท่ากัน เพราะหากผู้ตามซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์การไร้ศักยภาพและแสดงบทบาทไม่เหมาะสม ก็เป็นการยากที่จะนำวิสัยทัศน์นโยบายหรือแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำที่เป็นผู้บริหารไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้ว่าตัวผู้นำหรือผู้บริหารจะมีความสามารถสูงมากก็ตาม
   ความสำเร็จขององค์การต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การนั้น ทั้งผู้นำ และผู้ตามต้องปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกันเสมอ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้นำจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ตามร่วมด้วย
   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว ในหลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อตอบวัตถุประสงค์สำคัญ ๆ อันประกอบด้วย ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม” ความสำคัญของภาวะผู้ตาม รูปแบบคุณลักษณะของภาวะผู้ตาม บทบาทของผู้ตามในคุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม”
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของ “ภาวะผู้ตาม”
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผู้ตาม”
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในคุณลักษณะ “ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล”

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของ “ผู้ตาม” และ “ภาวะผู้ตาม”
2. ความสำคัญของ “ภาวะผู้ตาม”
       ด้านการสนับสนุนภาวะผู้นำ
       ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
       ด้านสมรรถนะขององค์การ
3. รูปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผู้ตาม”
        คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน (Alienated followship)
       คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบปรับตาม (Conformist followship)
        คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบเฉื่อยชา (Passive followship)
       คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล (Effective followship)
        คุณลักษณะภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด (Pragmatic survivor)
4. บทบาทของผู้ตามในคุณลักษณะ “ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล”
        บทบาทในการจัดการตนเอง (Self-Management)
        บทบาทในการแก้ไขปัญหา (Problem - Solving)
        บทบาทการมีความผูกพันกับองค์การ (Commitment)
        บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Capacity Development)
        บทบาทในการกล้าแสดงออก (Courageous)

วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
1. โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
2. โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
3. โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้ตามภาวะผู้นำการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น