หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Leadership in Digital Transformation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Proactive Leadership in Digital Transformation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ในฐานะผู้นำให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล ที่ใช้ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีช่วยในการตัดสินใจ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ด้วยการเป็น “ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)” นำทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคสู่เป้าหมายร่วมกันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ ทุกอย่างมีความผันผวนคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ผู้นำเชิงรุกต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำนำไปสู่การสร้าง Dashboard เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยในการตัดสินใจ
การทำให้องค์กรและบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ต้องทำให้บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Library) จัดเตรียมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้วยข้อมูล ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลในการทำงานเชิงรุกโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงการทำงานกับการใช้เทคโนโลยีในฐานะผู้นำที่เป็นตัวอย่างกระตุ้นให้ทีมงานเห็นความสำคัญการเป็น Digital Transformation ที่ชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Management)
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกในฐานะผู้นำ
       ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Adaptive Leadership)
       การสร้างกรอบความคิดให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาภาวะผู้นำในโลกยุคดิจิทัล
       ความหมายของ VUCA World
       ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
       ความหมายของ Digital Transformation
       ผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
       Workshop : การพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลในตัวเอง
การสร้าง Data Driven & Digital Transformation Mindset
       ความหมายของข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่างๆ
       การบริหารจัดการ “Big Data” อย่างมีคุณภาพ
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       การปฏิรูปการทำงานด้วยดิจิทัล
       Workshop : กำหนดการใช้ข้อมูลในการบริหารงาน
การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องทั้งองค์กร
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร