หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Leadership in Digital Transformation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Proactive Leadership in Digital Transformation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ในฐานะผู้นำให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล ที่ใช้ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีช่วยในการตัดสินใจ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ด้วยการเป็น “ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)” นำทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคสู่เป้าหมายร่วมกันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนี้ ทุกอย่างมีความผันผวนคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ผู้นำเชิงรุกต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำนำไปสู่การสร้าง Dashboard เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยในการตัดสินใจ
การทำให้องค์กรและบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ต้องทำให้บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Library) จัดเตรียมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจด้วยข้อมูล ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลในการทำงานเชิงรุกโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงการทำงานกับการใช้เทคโนโลยีในฐานะผู้นำที่เป็นตัวอย่างกระตุ้นให้ทีมงานเห็นความสำคัญการเป็น Digital Transformation ที่ชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Management)
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกในฐานะผู้นำ
       ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Adaptive Leadership)
       การสร้างกรอบความคิดให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาภาวะผู้นำในโลกยุคดิจิทัล
       ความหมายของ VUCA World
       ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
       ความหมายของ Digital Transformation
       ผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
       Workshop : การพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลในตัวเอง
การสร้าง Data Driven & Digital Transformation Mindset
       ความหมายของข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่างๆ
       การบริหารจัดการ “Big Data” อย่างมีคุณภาพ
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       การปฏิรูปการทำงานด้วยดิจิทัล
       Workshop : กำหนดการใช้ข้อมูลในการบริหารงาน
การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องทั้งองค์กร
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ