หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Leadership for Supervisors)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership for Supervisors)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ต้องมีศิลปะในการบริหารงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้ความสำคัญกับคน เพราะงานจะสำเร็จได้ต้องมาจากผู้นำต้องได้ใจลูกน้องก่อน นั่นคือ ผู้ที่ที่มีภาวะผู้นำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บาทบาทความมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นให้งานสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์กที่แตกต่างไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Knowledgebase เพื่อบริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสินใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำ
บทบาทผู้นำในศตวรรษที่ 21
Workshop 1: บาทบาทที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตรวจสอบความเป็นผู้นำด้วยแผนภูมิความคิด
ทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก
Workshop 2: กิจกรรมการทำงานเชิงรุก (กรณีศึกษา)
เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ
เป้าหมายหมายกับความเป็นผู้นำ
Workshop 3: กิจกรรมการฟังด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อค้นหาเป้าหมาย
การพัฒนาภาวะผู้นำ
      อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงคุณลักษณะ
      อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา ผู้นำตามสถานการณ์
      อบรม สัมมนา ผู้นำเชิงบูรณาการ
Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ โดยกรณีศึกษา
เทคนิคการวางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสาร การบริหารเวลา การสร้างผลลัพธ์
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
หัวหน้างาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม