หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับยุค 4.0 - หลักสูตร 1 วัน
(Leadership for 4.0 Era)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับยุค 4.0 (Leadership for 4.0 Era)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตร “ภาวะผู้นำ สำหรับยุค 4.0” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ และการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำ โดยมีแนวคิดว่าผู้นำเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม จึงสมควรที่จะมีความรู้ หลักการ ภาวะในการเป็นผู้นำ เนื่องจากผู้นำจะเป็นต้นแบบของทีม ผู้ตามหรือลูกน้องในองค์กร 
   การใช้ทักษะของการเป็นผู้นำ มีการจัดการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้มีการตั้งเป้าหมาย มีแนวทางในการดำเนินการต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
   ผู้นำมีบทบาทหน้าที่มากมายหลายอย่าง งานพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นการสร้างผูกพัน ศรัทธา และทุ่มเท ให้กับทีมงาน การเป็นผู้นำเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหาร ผู้นำองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคม ดังนั้นผู้นำในทุกระดับสมควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มี ความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
   สภาพปัจจุบันของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ มีมากขึ้น การสั่ง การสอนงาน อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำ ควรนำมาพัฒนา เพื่อสามารถทำให้คนในทีมได้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อปฏิบัติตาม 
แนะนำหลักสูตร 
   รูปแบบการสอน Training and Group Coaching เพื่อการ พัฒนา ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการเป็นผู้นำ โดยการเน้นให้สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และการทำงานเป็นทีม 
จุดเด่นของหลักสูตร
   เป็นการอบรมที่จะสร้างทัศนคติใหม่ๆ ให้กับผู้นำเพื่อสามารถ ปรับบทบาท เปลี่ยนแปลงตัวเอง และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานที่ทำงาน และภายในครอบครัว
เครื่องมือ
   เทคนิคการฟังที่ดี Theory U, พัฒนาทักษะการโค้ช Coaching skill, การแบ่งคนตามพฤติกรรม หรือนิสัย

วัตถุประสงค์
มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ให้ผู้นำมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาโดยมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการฟัง การถ่ายทอดความรู้ได้ตรงตามที่ต้องการ และสามารถส่งเสริมทีมงาน ได้อย่างเหมาะสม 
มีการส่งเสริมความเป็นครู สามารถสร้างความผูกพัน ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างครูกับครูด้วยกัน ระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน ทำให้มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณสมบัติของผู้นำที่ดียุค 4.0
ความสำคัญและความจำเป็น ที่ผู้นำต้องมี 
ภารกิจที่สำคัญสำหรับผู้นำ
Theory U, Star Model, Tap Model
สภาพปัจจุบันของสังคมไทย
แนวคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
   ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปสร้าง และพัฒนาเป้าหมาย ของครูและนักเรียน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับรู้ หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาโดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
   มีทักษะในการฟัง การถ่ายทอดความรู้ได้ตรงตามหลักสูตรการสอน ตรงตามที่นักเรียนต้องการ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
   มีความรู้ ความสามารถในการเป็นครู สามารถสร้างความผูกพัน ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างครูกับครูด้วยกัน ระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน ทำให้มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการฝึกอบรม
สร้างบรรยากาศเพื่อความคุ้นเคย 15%
บรรยาย 30%
มีกระบวนการ การแบ่งปัน เรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในแต่ละระดับชั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 30%
กิจกรรมการทำแบบทดสอบพฤติกรรม 10%
สรุปผลการฝึกอบรม 15%


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ครูทุกระดับชั้น ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มี ความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม