หลักสูตรฝึกอบรม มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Ordering, Delegation & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Ordering, Delegation & Monitoring)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการบริหารทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่หัวหน้างานทุกคนต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การสั่งงานเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุเป้าหมาย (KPI) ตามที่ต้องการได้ โดยที่ทีมงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เต็มใจ และได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเองอย่างเต็มที่
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย
หัวใจสำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน อยู่ที่ 5 เรื่องหลักดังนี้
       หลักการที่สำคัญของการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       เทคนิคที่มีประสิทธิผลในการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจข้อดี-ข้อจำกัดของผู้รับงานอย่างแท้จริง
       การสื่อสารที่ดีของหัวหน้างาน ทั้งการสื่อ การรับฟังและการป้อนกลับ
       การใช้หลักจิตวิทยาให้การสั่งงาน ด้วยการจูงใจมากกว่าบังคับ
การฝึกฝนกระบวนการสั่งงานและเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวในการประยุกต์ใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ สามารถบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างเทคนิคต่างๆ ของตัวเองกับทีมงาน เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงใน Class เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตาม Style ของตัวเองที่สอดคล้องกับหลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน 
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       การสั่งงานให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
       การกระตุ้นจูงใจให้เห็นประโยชน์ของงานที่สั่ง
       Workshop : กำหนดแนวทางการสั่งงานของตัวเอง
ทคนิคการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์ (Effective Delegation)
       ความหมายของการมอบหมายงาน
       จุดประสงค์ของการมอบหมายงานให้ทีมงาน
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการมอบหมายงาน
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
เทคนิคการติดตามงานด้วยความเข้าใจ (Effective Monitoring) 
       การติดตามงานที่เป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานเพิ่มเติม (Coaching)
       การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา (Counselling)
       Workshop : กำหนดแนวทางการติดตามงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ