หลักสูตรฝึกอบรม มั่งคั่งมั่นคง ฉบับวิถีมนุษย์เงินเดือน - หลักสูตร 1 วัน
(Salarymen Road to Steady Wealth)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม มั่งคั่งมั่นคง ฉบับวิถีมนุษย์เงินเดือน (Salarymen Road to Steady Wealth)

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

(ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
         วิถีมนุษย์เงินเดือน คือการทำงานโดยใช้ความสามารถและเวลาของตนเองทำงานเพื่อแลกกับรายได้ตามความเหมาะสม รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำที่แน่นอนและสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี สำหรับการบริหารจัดการแผนการเงินที่ง่ายและชัดเจน ที่สำคัญการเป็นพนักงานประจำ ทำให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาทิการรักษาพยาบาลเบิ้องต้น ค่าน้ำมันหรืออื่นๆ แต่ข้อเสียของมนุษย์เงินเดือนคือ หากการใช้จ่ายที่ขาดความระมัดระวัง ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินตัว ก่อให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ สร้างหนี้สิน โชคร้ายอาจเจอวิกฤติเหตุการณ์ในชีวิตเช่น อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยร้ายแรง การเสี่ยงที่จะตกงานจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ ความไม่มั่นคงของบริษัท ทุกสิ่งล้วนเกิดเป็นความเสี่ยงที่ทำให้รายได้ที่เคยรับลดลง หรือไม่มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครอบครัวหากมนุษย์เงินเดือนนั้นรับรายได้หลักจากแหล่งเดียวและไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นสำรองไว้เลย
        นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันคนรุ่นยุค Millennials หรือ Generation Y คนที่เกิดในช่วงปี 2523-2540 เป็น ยุคที่เทคโนโลยีและInternet เจริญรุดหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางกลุ่มของรุ่นนี้ เมื่อเริ่มต้นวัยทำงาน มีต้นทุนที่น้อยกว่า รุ่น Generation ก่อน ๆ หลายคนไม่ได้เริ่มต้นทำงานจากการเงินที่เป็นบวก หรือศูนย์ แต่เริ่มต้นทำงานด้วยการติดลบ เนื่องจาก “เป็นหนี้ทางการศึกษา” (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา Student Loan Fund)
        การวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ สำหรับทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกคน ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น เนื่องจากมีระยะเวลาการออมเงินมาก ระยะเวลาที่ยาวนานจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เงินออมสูงขึ้น การวางแผนการเงินที่ดี จะช่วยป้องกันความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนจากการเกิดวิกฤติของชีวิต นอกจากนี้ ช่วยให้เราเกษียณอายุได้เร็วขึ้น เสริมสร้างคุณภาพการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินเหลือเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน

“ที่สุดแห่งความเสียดาย คือ ตายไปแล้วใช้เงินไม่หมด
ที่สุดแห่งความสลด คือ ใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย”

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความจำเป็นและความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวมอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปใช้วางแผนทางการเงินของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินได้ด้วยเทคนิค SMART เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตหรือเดินตามความฝันได้สำเร็จเนื่องจากเป้าหมายชีวิตต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อน
3. รู้เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางการเงิน หรืออุปสรรคทางการเงินของตนเองที่อาจเกิดการผิดพลาดหรือล้มเหลว ไม่สามารถออมเงินได้สำเร็จ
4. เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสามารถจัด Port การลงทุนสำหรับตนเองอย่างง่ายได้
5. สามารถวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณได้
6. รู้วิธีป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการสร้างความมั่นคงให้กับการเงินของตนเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Comprehensive Financial Planning)
        1. เข้าใจความสำคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
        2. ความหมายและองค์ประกอบการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
        3. ปิรามิดทางการเงิน
        4. ตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง
        5. ตรวจสอบความมั่งคั่งเพื่อดูว่า เรา รวย หรือจน (Wealth Ratio)
        6. การกำหนดเป้าหมายแบบ SMART
        Workshop
              - VDO สร้างแรงบันดาลใจ
              - Mapping แผนที่ชีวิต
              - การกำหนดเป้าหมายของชีวิต
              - การจัดทำงบดุลการเงินของตนเองอย่างง่าย
กับดักทางการเงิน
        1. หลุมพรางทางการเงิน
        2. นิสัยการใช้เงิน พยากรณ์อนาคต
        3. เรียนรู้ว่า การประสบผลสำเร็จ หรือความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับ กรอบความคิด (Fixed Mindset & Growth Mindset)
        4. การบริหารบัตรเครดิตอย่างฉลาด
        5. หลักการบริหารหนี้
        6. กลยุทธ์การสร้างหนี้ดี
        Workshop
        1. เกมส์ตุ่มรั่ว
        2. เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
              - Coaching จากการตั้งคำถาม เพื่อปรับแก้สิ่งที่บกพร่องหรือหลุมพรางของทางความคิดของตนเอง
              - การ sharing experience
              - จัดทำงบกระแสเงินสด
รู้จักหารายได้ Wealth Creation
        1. รู้จักกลวิธีการหารายได้เพิ่ม
        2. การสะสมสร้างรายได้
รู้หลักการลงทุนที่สร้างดอก ออกผล
        1. ปิรามิดการลงทุน
        2. ปรัชญาการลงทุน
        3. Asset Allocation ช่วยให้กระจายความเสี่ยงได้ดี
        4. การลงทุน วิธี Dollar Cost Average
        5. รู้เรื่องกองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน
        6. รู้เรื่องการลงทุนช่วยด้านภาษี LTF / RMF
        7. ภัยทางการเงิน
        Workshop
              - จัด PORT การลงทุนด้วยตนเอง
การรู้จักป้องกันความเสี่ยง Protection
        1. ความสำคัญในการประกันลุขภาพ/ ชีวิต
        2. หลักการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อลดภาระต้นทุนชีวิต
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
        1. เตรียมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพในหลังเกษียณ
        2. การใช้เงินอย่างไร ให้รอดก่อนสิ้นอายุขัย

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
      การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสำรวจตัวเอง การรู้จักกับดักหรือหลุมพรางของตนเอง แล้วปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Growth Mindset) เพื่อการพัฒนาตนเองและการเดินทางไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ภายใต้การวางแผนการเงินที่ตนเองกำหนดไว้

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหาที่จำเป็นควรรู้สำหรับการนำไปใช้วางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต
Work shop การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แนวทางการกลยุทธ์และวิธีการลงทุนตามที่ตนเองชอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้
1. กำหนดเป้าหมายของตนเองได้ภายใต้ วิธี SMART
2. ทราบถึงความมั่งคั่งที่ตนเองมี หรือสถานะทางการเงินของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติเอง จาก workshop การเขียนงบดุลและงบกระแสเงินสด
3. รู้จักการเอาชนะหลุมพรางทางการเงินของตนเองและการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด จาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
4. เรียนรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน เข้าใจความแตกต่าง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
5. สามารถจัด Port การลงทุนของตนเองอย่างง่ายได้
6. สามารถวางแผนการเงินเตรียมเกษียณได้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม