หลักสูตรฝึกอบรม มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีทีสภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์การได้ยินและความสำคัญ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการได้ยินและผลกระทบจากเสียงดัง
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและการป้องกัน
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน

หัวข้อการบรรยาย
ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)
   โครงสร้างของหู
  หลักการได้ยิน
  ผลกระทบจากเสียง
  ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
  การสำรวจและการวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน และการเฝ้าระวัง
ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)
  แนวทางควบคุมและป้องกัน
  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
        1) ต้องมีนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
        2) ต้องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
        3) ต้องมี การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) ให้ทำ 3เรื่อง
             3.1ต้อง สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง
             3.2 ต้อง ศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง
             3.3 ต้อง ประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้าง
        4) ต้องมี การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)
        5) ต้อง จัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)
        6) ต้องมี การอบรมให้ความรู้
        7) ต้อง ประเมินและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

รูปแบบการอบรม
บรรยาย 60% Workshop 30% เกมส์สันทนาการ 10%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม