หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 - หลักสูตร 1 วัน

(Introduction ISO 14001 Version 2015 Requirement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นซึ่งสำคัญที่ทุกองค์กร ทุกขนาด ทุกประเภท จะต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบสิ่งแวดล้อม ทุกองค์กรต้องดำเนินการต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะสัญญาที่ไห้ไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร รวมถึงการสร้างความยั่งยืนการการประกอบธุรกิจ จากกิจกรรมการดำเนินงานองค์กรจะต้องพิจารณาว่าสามารถควบคุมและต้องนำไปใช้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

วัตถุประสงค์
1. การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2. สามารถดำเนินการจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายมาตรฐาน ISO 14001:2015
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ISO 14001:2015
ผู้นำกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม
แนวคิดวัฎจักรชีวิต
การสื่อสาร
ข้อ 0 บทนำ
ข้อ 1 ขอบข่าย
ข้อ 2 อ้างอิง
ข้อ 3 นิยามและคำจำกัดความ
ข้อ 4 บริบทขององค์กร
ข้อ 5 ภาวะผู้นำ
ข้อ 6 การวางแผน
ข้อ 7 การสนับสนุน
ข้อ 8 การดำเนินงาน
ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ
ข้อ 10 การปรับปรุง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ISOการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น