หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการบริการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริการไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ล้วนใช้แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ไม่ต่างกันมากนักหรือบางองค์กรอาจจะวางรูปแบบของการบริการไว้แล้ว โดยทุกวิธีของการบริการมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริการที่องค์กรคาดหวัง
2. สามารถนำแนวทางของการบริการที่ดี ไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการบริการต่อความยั่งยืนขององค์กร
2. ลูกค้ากับความต้องการด้านบริการ
3. ขั้นตอนของการบริการตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด
4. ถาม-ตอบข้อสงสัย

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยายและอภิปราย 40% 
คลิปวีดีโอการบริการ บทบาทสมมุติกรณีการให้บริการและกิจกรรมกลุ่ม 50% 
ถาม-ตอบ 10%

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
แนวทางการบริการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม