หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 - หลักสูตร 1 วัน

(Introduction ISO 9001 Version 2015 Requirement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
          ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น
4. มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
กำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ
การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015
1. ขอบข่าย (Scope)
2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
3. คำศัพท์และนิยาม (Terms and definitions)
4. บริษัทขององค์กร (Context of the organization)
          4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร
          4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ
          4.4 ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ
5.ความเป็นผู้นำ (Leadership)
          5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
          5.2 นโยบายคุณภาพ
          5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร
6. การวางแผน
          6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
          6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ
          6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
7.การสนับสนุน
          7.1 ทรัพยากร
          7.2 ความสามารถ
          7.3 ความตระหนัก
          7.4 การสื่อสาร
          7.5 เอกสารสารสนเทศ
8. การดำเนินงาน
          8.1 การวางแผนและการควบคุม การดำเนินงาน
          8.2 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ
          8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
          8.4 การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการ
          8.5 ข้อกำหนดการผลิตและบริการ
          8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
          8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
          9.1 การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล
          9.2 การตรวจประเมินภายใน
          9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร
10. การปรับปรุง
          10.1 ทั่วไป
          10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติแก้ไข
          10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ISOระบบการจัดการคุณภาพภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น