หลักสูตรฝึกอบรม มาตราการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ออกแบบเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น) - หลักสูตร 1 วัน
(Tax measures in economic crisis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม มาตราการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ออกแบบเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น) (Tax measures in economic crisis)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  หลักจากการเกิดเทหตุการณ์ต่างๆในการระบาดของโรคโคโรน่า หรือ Covid-2019 ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบไม่ว่าจะในเรื่องของระบบการเงินในระบบ ซึ่งองค์กรไม่สามารถชำระค่าภาษี การยื่นแบบ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงภาระอีกหลายประการ เช่น การยื่นงบประจำปี การเสียภาษี ซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้สรรพากรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคล ภาษีงเนได้บุคคลธรรมดา ทางสรรพากรเองได้มีการประกาศต่างๆออกมาเพื่อช่วยให้องค์กร ช่วยให้คนที่มีรายได้ที่จำเป็นต้องเสียภาษี โดยมีการขยายเวลาในการยื่นแบบต่างๆออกไป
  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้นักบัญชี หรือคนที่เกี่ยวข้องได้สามารถเห็นทิศทางของการช่วยเหลือและการขยายสิทธิต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ได้นำไปวางแผนการใช้จ่ายๆอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาษี และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในช่วงภาวะวิกฤตต่างๆได้
2. เพื่อให้วางแผนการใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมมาตรการทางภาษี และการบรรเทาภาระภาษี
อบรม สัมมนา สรรพากรเลื่อนการชำระและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ,51
อบรม สัมมนา สรรพากรเลื่อนการชำระและยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา
อบรม สัมมนา การลดอัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 3,53
อบรม สัมมนา การลดภาระดอกเบี้ย หักรายจ่ายการจ้างงานต่อเนื่องได้ 3 เท่า
อบรม สัมมนา การลดภาระดอกเบี้ย หักรายจ่าย 1.5 เท่า
อบรม สัมมนา ลดภาระการหักค่าอบรมสัมมนาในประเทศไทยได้ 2 เท่า
อบรม สัมมนา ลดภาระรายจ่ายการปรับปรุงธุรกิจโรงแรม 1.5 เท่า
อบรม สัมมนา การลดภาระการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ได้ 2.5 เท่า
อบรม สัมมนา เพิ่มช่องทาง การขายผ่านระบบออนไลน์การลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ เพื่อสิทธิทางภาษี เช่น e-Tax, Invoice, e-Receipt , e-filling
อบรม สัมมนา สถานการณ์จากเหตุไม่ปกติจากวิกฤติการต่างๆ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อบรม สัมมนา การจ่ายค่าจ้าง การบริจาคเงิน
อบรม สัมมนา รายจ่ายในการป้องกันโรคระบาด
อบรม สัมมนา การนำสินค้าใน Stock มาลดแลก แจกแถม การกระตุ้นยอดขาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%
6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม