หลักสูตรฝึกอบรม มาตราการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ออกแบบเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น) - หลักสูตร 1 วัน
(Tax measures in economic crisis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม มาตราการภาษีจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ออกแบบเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้น) (Tax measures in economic crisis)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
  หลักจากการเกิดเทหตุการณ์ต่างๆในการระบาดของโรคโคโรน่า หรือ Covid-2019 ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบไม่ว่าจะในเรื่องของระบบการเงินในระบบ ซึ่งองค์กรไม่สามารถชำระค่าภาษี การยื่นแบบ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงภาระอีกหลายประการ เช่น การยื่นงบประจำปี การเสียภาษี ซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้สรรพากรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคล ภาษีงเนได้บุคคลธรรมดา ทางสรรพากรเองได้มีการประกาศต่างๆออกมาเพื่อช่วยให้องค์กร ช่วยให้คนที่มีรายได้ที่จำเป็นต้องเสียภาษี โดยมีการขยายเวลาในการยื่นแบบต่างๆออกไป
  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้นักบัญชี หรือคนที่เกี่ยวข้องได้สามารถเห็นทิศทางของการช่วยเหลือและการขยายสิทธิต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ได้นำไปวางแผนการใช้จ่ายๆอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาษี และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในช่วงภาวะวิกฤตต่างๆได้
2. เพื่อให้วางแผนการใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมมาตรการทางภาษี และการบรรเทาภาระภาษี
อบรม สัมมนา สรรพากรเลื่อนการชำระและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ,51
อบรม สัมมนา สรรพากรเลื่อนการชำระและยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา
อบรม สัมมนา การลดอัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 3,53
อบรม สัมมนา การลดภาระดอกเบี้ย หักรายจ่ายการจ้างงานต่อเนื่องได้ 3 เท่า
อบรม สัมมนา การลดภาระดอกเบี้ย หักรายจ่าย 1.5 เท่า
อบรม สัมมนา ลดภาระการหักค่าอบรมสัมมนาในประเทศไทยได้ 2 เท่า
อบรม สัมมนา ลดภาระรายจ่ายการปรับปรุงธุรกิจโรงแรม 1.5 เท่า
อบรม สัมมนา การลดภาระการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ได้ 2.5 เท่า
อบรม สัมมนา เพิ่มช่องทาง การขายผ่านระบบออนไลน์การลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ เพื่อสิทธิทางภาษี เช่น e-Tax, Invoice, e-Receipt , e-filling
อบรม สัมมนา สถานการณ์จากเหตุไม่ปกติจากวิกฤติการต่างๆ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อบรม สัมมนา การจ่ายค่าจ้าง การบริจาคเงิน
อบรม สัมมนา รายจ่ายในการป้องกันโรคระบาด
อบรม สัมมนา การนำสินค้าใน Stock มาลดแลก แจกแถม การกระตุ้นยอดขาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%
ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม