หลักสูตรฝึกอบรม มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Etiquette for Excellent Customer Service)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / มารยาทในการให้บริการที่เป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจการบริการเป็นไปอย่างรุนแรง แต่ละองค์กรต่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพนักงานผู้ให้บริการเปรียบเสมือน จุดแรกที่ลูกค้าสัมผัสและรับรู้บริการขององค์กร ที่สร้างความพึงพอใจและประทับใจได้ หากพนักงานสามารถให้บริการลูกค้าด้วยมารยาทที่ดี ตามหลักสากลอย่างมืออาชีพ ก็จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง ในทางตรงข้าม หากพนักงานผู้ให้บริการมีกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม อาจสร้างความไม่พึงพอใจ องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบในระยะยาว 
          ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการตะหนักถึงความสำคัญ มีทักษะและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับมารยาทการให้บริการลูกค้า จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการอย่างมืออาชีพและสร้างความประทับใจสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการด้วยมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติสากล เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการมารยาทในการบริการที่เป็นเลิศ 
3. เสริมสร้างให้พนักงานมีพฤติกรรมการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมาย และความสำคัญของมารยาทในการให้บริการ (Customer Service Etiquette)
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการ
       การสร้างบุคลิกภาพภายในด้วยทัศนคติเชิงบวก
       การสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้มีเสน่ห์
มารยาทการเข้าหา/เข้าพบลูกค้า (Approach)
       การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
       การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า (Rapport)
มารยาทการสื่อสารในการบริการ
เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วยหลัก 3Vs (Visual Vocal Verbal)
       ทักษะการฟังในงานบริการ (Empathic Listening)
       การสื่อสารกับลูกค้าเมื่อไม่พึงพอใจ และเทคนิคการตอบปฏิเสธลูกค้า
ภาษากาย (Body Languages) ที่ใช้ในการบริการ
มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)
การแต่งกายเชิงธุรกิจ (Business Attire) และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ
มารยาทการสื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Etiquette)
การรู้สึกและแสดงออกถึงความขอบคุณในการบริการ
สร้างพันธะสัญญาในการพัฒนามารยาทการบริการด้วยความเป็นเลิศร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย 
       Awareness การตระหนักรู้ 
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง 
       Alternative การมองเห็นทางเลือก 
       Aim การตั้งเป้าหมาย 
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการทัศนคติเชิงบวก การสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น