หลักสูตรฝึกอบรม รวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่ง - หลักสูตร 1 วัน
(Team Building Together)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม รวมพลังสร้างทีมให้เป็นหนึ่ง (Team Building Together)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการบริหารงานขององค์กรนั้น “คน” จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ มีความสำคัญมากที่สุด สำหรับองค์กร และ หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นๆ ให้ไปในทิศทางแห่งความสำเร็จ ด้วยศักยภาพที่เกิดขึ้นของบุคลากรทั้งหมดภายในองค์กร แต่ ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า “คน” ก็เป็นปัจจัยแห่งปัญหาทั้งหลาย ทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การแข่งขัน แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่น อิจฉา ริษยา และ ขาดความร่วมมือ ร่วมใจกันภายในองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรนั้นๆ ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ หรือ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
   ดังนั้น แก่นแท้ของความสำคัญในเรื่องบุคลากรนี้ จึงต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เข้าอก เข้าใจ ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสิ่งนี้ จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จิตสำนึกรักในหน้าที่ และ องค์กร เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามารถการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามลำดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude) สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ (Motivation) ตระหนักในความสำคัญของ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และ เพื่อนร่วมงานภายในองค์กร และ รู้จักในจุดที่เป็นข้อดี และ ข้อด้อยของตนเอง เพื่อปรับปรุง แก้ไขได้
2. เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนา และ สร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร โดยจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร (Royalty Organization) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้ กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม และ องค์กร รวมทั้งสร้างความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรนั้นๆ ให้เกิดขึ้น
3. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี จิตสำนึกในหน้าที่ (Awareness) ในภาพรวมขององค์กร และ ลดความขัดแย้ง ข้อโต้แย้ง ต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน (Teamwork) ให้เกิดขึ้นภายใน หน่วยงาน หรือ องค์กรนั้น 
4. เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร รู้จักวิธีการพูดกับคนในระดับต่างๆ รู้เขา รู้เรา (Behavioral) การประสานงานที่ดีต่อกันภายในองค์กร เสริมสร้างความรัก,เคารพในองค์กร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ มารยาทต่อหัวหน้างาน และ เพื่อร่วมงานที่ดีให้เกิดขึ้น 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้ปฏิบัติทั้งหมดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 รากฐานแห่งชีวิต เริ่มต้นที่ “ความคิด” และ กับดักในใจของ (Positive Thinking) 
       1. เปิดประตู “ใจ” (ละลายพฤติกรรม เชื่อมต่อความรู้สึกซึ่งกันและกัน) 
       2. ทัศนคติที่ดี และ กรอบความคิด (อิทธิพลของมุมมองความคิดของคนที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ) 
       3. การสร้างมุมมองความคิดที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร (อย่างมีความสุข) 
ปลดปล่อยโซ่พันธนาการในการทำงานด้วย “มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกัน” (Teamwork) 
       1. “ทีมเวิร์ค” การทำงานเป็นทีม (ทีมอย่างไรถึงเรียกว่า “เวิร์ค”) 
       2. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เพื่อการ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” อย่างถ่องแท้ซึ่งกันและกัน 
       3. กิจกรรมระดมสมอง กับ การทำงานเป็นทีม (เกมก็ฮา คนก็เฮ) 

เดินทางสู้หนทางแห่งความสำเร็จด้วย “ความรักความผูกผันกันในองค์กร และ เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ” 
       1. กรณีศึกษาเรื่อง “ลูกค้าภายใน” (การประสานงานในการทำงานร่วมกัน) 
       2. อย่างไรถึงจะ “สำราญ” อย่างคน “สำเร็จ” (ปลุกพลังจากวิทยากรพร้อมแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ) 
       3. บทสรุปแห่งการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ 


หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 30 % กิจกรรม 70 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กิจกรรมกลุ่ม (Grouping) 
 กรณีศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม