หลักสูตรฝึกอบรม รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกคนที่ใช่ให้องค์การ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Interview Technics for selecting the right one to the organization)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกคนที่ใช่ให้องค์การ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        การสรรหาคัดเลือกคือวิธีการเลือกสรรบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ การสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผู้สมัครว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เหมาะสม ตรงตามตำแหน่ง หน้าที่หรือไม่ เป็นคนที่ “ใช่” และ "เหมาะสม" ที่จะได้ไปต่อและเติบโตกับองค์การต่อไปหรือไม่ ซึ่งการสัมภาษณ์งานมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้และนโยบายการสรรหาขององค์การ ดังนั้นการรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์การได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถคัดสรรบุคลากรได้อย่างมีหลักการและได้คนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสรรหาคัดเลือกในปัจจุบัน
รูปแบบการสัมภาษณ์งานประเภทต่างๆ
เทคนิคและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน
การนำ Competency มาปรับใช้กับการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์การ
การสร้างแบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ตาม Competency

Workshop
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างและรูปแบบคำถาม
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ S T A R Technique และรูปแบบคำถาม
เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interviewและรูปแบบคำถาม
ข้อผิดพลาดในการคัดเลือกบุคลากร และแนวทางแก้ไข
เทคนิคการคัดเลือกคนที่ “ใช่” และ “เหมาะสม” การประเมินผลการสัมภาษณ์
สรุปประเด็นการเรียนรู้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยาย เรียนรู้ ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop, Brain Storming, Role play and presentation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการตั้งคำถามจากการโค้ช เพื่อการทบทวนประเด็นความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสัมภาษณ์งานInterview TechnicsHR

แสดงความคิดเห็น