หลักสูตรฝึกอบรม ระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า - หลักสูตร 1 วัน
(Toyota Production System)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ปรัชญาการจัดการแบบวิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way) เป็นปรัชญาที่มีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดีและต้นทุนการผลิตต่ำ โดยขจัดความสูญเปล่า (Muda) ในกระบวนการให้หมดสิ้นไปเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะเรียกโดยทั่วไปว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System - TPS) โดยยึดหลักการสำคัญยิ่ง 2 เสาหลักคือ Just In Time (JIT) และ JIDOKA (Autonomation) ดังนั้นการผลิตแบบ TPS จึงเป็นระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการและส่งผลในการลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากการผสมผสานหลักวิชาการและประสบการณ์จริงของวิทยากรให้เน้นผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในองค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบ TPS และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตได้
2. เพื่อเพิ่ม Productivity โดยการลดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการในการทำงาน
3. เพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
4. เพื่อบริหารต้นทุน (Work in Process Cost) โดยนำระบบ Just in time เข้ามาใช้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. หลักการและแนวคิดพื้นฐานแบบวิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way)
        อบรม สัมมนา  ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า (Philosophy of Toyota)
        อบรม สัมมนา  4Ps คือ DNAของโตโยต้า (4Ps of Toyota)
        อบรม สัมมนา  ต้นทุนและการลดต้นทุนในมุมมองของโตโยต้า
        อบรม สัมมนา  ความสูญเปล่า ( 7 Muda) มีอะไรบ้าง? จะขจัดออกไปได้อย่าง?
2. การเตรียมการก่อนเริ่มปฏิบัติการระบบการผลิตแบบโตโยต้า
        อบรม สัมมนา  การควบคุมสถานที่ทำงาน (Work Site Control)
        อบรม สัมมนา  กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)
        อบรม สัมมนา  การออกแบบและปรับปรุงงานมาตรฐาน (Standardized Work)
        อบรม สัมมนา  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตด้วย Henkaten
3. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงาน
        อบรม สัมมนา  PDCA , Kaizen , IE Techniques and QC 7 Tools
4. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
        อบรม สัมมนา  ระบบดึง (Pull System) และหลักการใช้คัมบัง (Kanban)
        อบรม สัมมนา  วิเคราะห์เวลา Takt Time , Lead Time , Cycle Time ?
        อบรม สัมมนา  การผลิตแบบปรับเรียบกระบวนการ (Heijunka) คืออะไร ?
5. JIDOKA (Autonomation)
        อบรม สัมมนา  จิโดกะ หมายถึงอะไร ?
        อบรม สัมมนา  รูปแบบการทำงานและประโยชน์ของจิโดกะเป็นอย่างไร ?
        อบรม สัมมนา  Visual System and Poka yoke
6. สรุปประเด็น และถาม - ตอบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา
การบรรยาย 40 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %


 


 

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม