หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองในการแบ่งคุณลักษณะของบุคคลเป็น 4 แบบ เพื่อทำให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี

 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลด้วย DISC
      Dominance
      Influence
      Steadiness
      Compliance
 ทำให้เข้าใจทัศนคติความคิดและพฤติกรรมของบุคคลได้ตรง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น
      การนำเสนอและการจูงใจ
      การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การมอบหมายงานและการสอนงาน
 การเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่คนแต่ละ Style ชอบหรือไม่ชอบ จะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เกิดความเข้าใจความแตกต่างซึ่งกันและกันมากขึ้น สามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดเป็นการใช้ความแตกต่างเสริมกันได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งลดน้อยลง บรรลุเป้าหมายของทีมได้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการวัดบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลด้วย DISC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองว่าเป็นคนสไตล์ไหน และเกิดความเข้าใจสไตล์ของผู้อื่น ทำให้การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ดีขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการเข้าใจสไตล์ของแต่ละบุคคล ผ่านการสังเกต การรับฟังและมองเห็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสไตล์ได้ชัดเจนขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานร่วมกันกับสไตล์ของแต่ละบุคคลได้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะของเขา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้เพื่อ “รู้จักตัวเอง” ด้วย DISC
      สนุกกับความแตกต่างของบุคคล
      การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
      DISC คืออะไร?
      คุณสมบัติของบุคคลด้วยหลักการ DISC
      แนวทางปฏิบัติของบุคคลแต่ละแบบ DISC
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลจากเรื่องเล่า
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ D-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ I-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ S-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ C-Style
      กิจกรรม : การปฏิบัติของคนแต่ละ Style
 การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของ DISC กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การนำเสนอและการจูงใจ
      การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      การแก้ปัญหา&การตัดสินใจ
      การมอบหมายงานและการสอนงาน
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ DISC กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การใช้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
      รูปแบบการทำงานเป็นทีมประเภทต่างๆ
      ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทีมเวิร์ค
      การทำงานเป็นทีมด้วย DISC
      กิจกรรม : การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง