หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย VIA Character Strengths - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย VIA Character Strengths

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 การรู้จักจุดแข็งของตัวเอง ทำให้สร้างความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถเลือกใช้คุณค่าและจุดแข็งของตัวเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และจุดประสงค์ได้ด้วยตัวเอง
การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบ VIA Character Strengths ทำให้มองเห็นจุดแข็งทั้ง 24 ตัวในเชิงบวก (Positive Psychology) ของตัวเองโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทหลักและจัดแบ่งเป็น 3 ระดับ
    อบรม สัมมนา Signature Strengths (อันดับ 1-5) ใช้อย่างเป็นธรรมชาติ
    อบรม สัมมนา Middle Strengths (อันดับ 6-19) ใช้ตามสถานการณ์ที่จำเป็น
    อบรม สัมมนา Lesser Strengths (อันดับ 20-24) ใช้น้อยกว่าปกติ กระบวนการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งทำให้สามารถเลือกใช้จุดแข็งทดแทนซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์และเป้าหมาย สร้างความสุขและความสำเร็จได้ด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆได้ทันทีวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองด้วยผลการประเมิน VIA Character Strengths ได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางตระหนักรู้ตัวตน (Value) และนำไปใช้สร้างความสุขและความสำเร็จได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจบุคคลที่แตกต่างด้วยคุณค่าที่เลือกใช้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการใช้ Strengths Conversation ด้วยการใช้การโค้ชด้วยคุณค่าและจุดแข็งจนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆจนเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันที
    อบรม สัมมนา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบ VIA Character Strengths
การเรียนรู้และเข้าใจจุดแข็ง 6 ประเภทหลัก
    อบรม สัมมนา ด้านปัญญาญาณ (Wisdom)
    อบรม สัมมนา ด้านความกล้า (Courage)
    อบรม สัมมนา ด้านความเป็นมนุษย์ (Humanity)
    อบรม สัมมนา ด้านความเที่ยงธรรม (Justice)
    อบรม สัมมนา ด้านการควบคุมอารมณ์ (Temperance)
    อบรม สัมมนา ด้านจิตวิญญาณ (Transcendence)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การรู้จักตัวเอง (Who You Are) ด้วยจุดแข็ง
การใช้จุดแข็งสร้างผลลัพธ์และดำเนินชีวิต
    อบรม สัมมนา Strength = Performance + Life
    อบรม สัมมนา คุณลักษณะ Signature Strengths (อันดับ 1-5)
    อบรม สัมมนา คุณลักษณะ Lesser Strengths (อันดับ 20-24)
    อบรม สัมมนา คุณลักษณะ Middle Strengths (อันดับ 6-19)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างการตระหนักรู้จุดแข็งของตัวเอง
กิจกรรม : การถอดบทเรียนความสำเร็จด้วย Signature Strengths
    อบรม สัมมนา ระบุเหตุการณ์ความสำเร็จที่ผ่านมา
    อบรม สัมมนา อธิบายแนวทางการใช้จุดแข็งทั้ง 5 กับสถานการณ์นั้น
    อบรม สัมมนา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
การโค้ชด้วยคุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strength Coaching)
    อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ช (Coaching)
    อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วยคุณค่าและจุดแข็ง (Value Focus)
    อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการโค้ชด้วยจุดแข็ง (Character Strength Coach)
Wrap Up : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม