หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง (Brain Base Working)” ช่วยทำให้สามารถรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ได้ชัดเจนมากขึ้น มีหลักการและแนวความคิดมาสนับสนุนให้สามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น... 
       การแบ่งบุคลิกลักษณะของบุคคลเป็น 4 ประเภท 
       การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล 
      การตอบสนองสิ่งที่ขาดให้ได้รับอย่างครบถ้วน 
      การทำให้ตัวเองมีความสุขและผู้อื่นก็มีความสุข
การสร้างสมองที่ดีของตัวเอง และทำให้ผู้อื่นได้ใช้สมองอย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ตามความต้องการง่ายขึ้น เพราะสมองมีการทำงานอย่างมีรูปแบบ (Pattern) ต่างๆ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของสมองของตัวเองและผู้อื่นให้เกิดเป็นความสุขได้ เช่น... 
       รูปแบบการรับรู้...นำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้ 
       รูปแบบการใช้ข้อมูลประมวลผล...เลือกใช้คำสำคัญและข้อมูลให้ถูกต้อง 
       รูปแบบพฤติกรรมกับสิ่งที่ขาดไป...เติมเต็มในสิ่งที่สมองต้องการ
การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) สามารถทำให้ง่ายขึ้น หากบุคลากรในองค์กร สามารถเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง และรู้จักคุณลักษณะของบุคคลอื่นได้ชัดเจนมากขึ้น มีแนวทางการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อผู้อื่นได้สอดคล้องกันมากขึ้น ก็จะเกิดความสุขและการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน รู้จักตัวเอง และ เข้าใจผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของสมอง ทำให้สามารถกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีความเข้าใจ ในคุณลักษณะและรูปแบบของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนมากขึ้น ลดข้อขัดแย้งได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการไปสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้เกิดขึ้นและเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง” 
       คุณลักษณะของบุคคลเกิดจาก “สมอง 4 ด้าน (Whole Brain)” 
       การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์ (Brain Base Working) 
       สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสมองไม่ชอบ (FEARS) 
       สมองสร้างฮอร์โมนความสุขได้อย่างไร! 
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองด้วยตัวเอง
การรู้จักตัวเอง...สร้างความสุขในชีวิต
       ฉันคือใคร! (Who am I!) 
       รูปแบบการรับรู้ของฉัน (VAKAd) 
       รูปแบบการใช้ข้อมูลในการประมวลผล (Keywords) 
       รูปแบบการสร้างให้สมองสมดุล (Un-FEARS) 
       Workshop : กำหนดรูปแบบการพัฒนาตัวเอง
การเข้าใจผู้อื่น...สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       การปฏิบัติต่อผู้อื่นตามคุณลักษณะของเขา 
       การสื่อสารเพื่อการจูงใจ ลดข้อขัดแย้ง 
       การทำให้ผู้อื่นเกิดความสุข (Happiness) ด้วยตัวเอง 
       การรับฟังผู้อื่นด้วยคำสำคัญ สร้างความเข้าใจ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
การสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน (Happy Workplace)
       การความสุขด้วย Happy 8 
       สร้างสมองแห่งความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ 
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค...เข้าใจซึ่งกันและกัน 
       สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยสมองรัก 
       Workshop : การสร้างจิตสำนึกแห่งความสุขของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
        Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
        Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
        Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
        Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ผู้จัดการระดับต้น 
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม