หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักสมอง เข้าใจผู้เรียน เปลี่ยนการสอนของเราให้น่าสนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Easy Brain Easy Train for The Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักสมอง เข้าใจผู้เรียน เปลี่ยนการสอนของเราให้น่าสนใจ (Easy Brain Easy Train for The Trainer)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        “เราเองก็ไม่เก่งอะไร สอนไปใครจะเชื่อ”
        “เราอุตส่าห์เสียเวลาเตรียมตัว ตั้งใจมาสอน น่าจะสนใจเราบ้าง”
        “เข้าใจ แต่ไม่รู้จะถ่ายทอดออกมาอย่างไร ให้เราทำเองเสียยังดีกว่า”

        วิทยากรภายในเป็นเรื่องจำเป็น เพราะมีความได้เปรียบในเรื่องของความเข้าใจปัญหาและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี และมีความใกล้ชิดกับพนักงาน สามารถสังเกต ติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
        แต่หัวหน้างานหรือคนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานหรือวิทยากรภายในหลายคนไม่กล้าสอน เนื่องจากมีความเชื่ออันจำกัดว่าตนเองไม่เก่ง ยังรู้ไม่พอ จึงมองไม่เห็นว่าตนเองจะสอนอะไรคนอื่นได้ หรือบางคนสอนโดยอาศัยความชำนาญในการทำงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนการสอนที่ชัดเจน ไม่รู้จักวิธีการสอนหรือการนำเสนอที่หลากหลาย ทำให้การสอนขาดประสิทธิภาพ เมื่อสอนแล้วไม่น่าสนใจ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่พอจะให้เขียนหลักสูตรหรือแผนการสอนก็เขียนไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะไม่รู้วิธีการเขียน
        ก่อนจะไปเรียนรู้ว่าจะเขียนแผนการสอนตามมาตรฐานอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราอาจเริ่มต้นจากการเห็นศักยภาพในตนเองก่อน มองให้เห็นสิ่งที่เป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตนเอง ซึ่งสิ่งที่เรามีมักตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่เราและองค์กรต้องการแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ต้องอาศัยการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น
        ส่วนความเข้าใจในเรื่องการทำงานในการเรียนรู้ของสมอง จะทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการสอน ตลอดจนกิจกรรมในหลักสูตรของเราให้มีความน่าสนใจ สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาสมองของผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
        เมื่อผู้สอนเห็นศักยภาพในตนเองและได้ใช้ศักยภาพนั้นในการสอน ก็จะเกิดความมั่นใจ มีความสุขจากการได้ใช้คุณค่าของตนเอง และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจากการพัฒนาคนอื่นๆ ให้เก่งขึ้น การออกแบบแผนการสอนยังช่วยให้ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของการสอนที่มีความชัดเจน เป็นขั้นตอน คาดหวังผลลัพธ์ในการสอนได้มากขึ้น และสามารถพัฒนาแผนการสอนแต่ละครั้งได้อย่างตรงจุด ตรงความต้องการ มีความสอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรต้องการพัฒนา

วัตถุประสงค์
1. มั่นใจในศักยภาพตนเอง สามารถนำความรู้ความสามารถของตนเองมาสร้างเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
2. เรียนรู้ธรรมชาติการทำงานของสมอง เข้าใจความแตกต่างของการเรียนรู้ในสมองของแต่ละบุคคล และรู้เทคนิคการจูงใจให้สมองผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยนวงจรพฤติกรรมของตนเอง
3. ฝึกฝนการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบเนื้อหาการสอนเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ผ่านเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักสูตรของตนเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Exploration มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง กรอบความคิดในการเป็นวิทยากรของตนเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจกรอบความคิดในการเป็นผู้สอนของเรา
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติสมองกับการเรียนรู้ในผู้ใหญ่
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและผู้เรียน
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Brain Game ทดลองเพื่อเข้าใจรูปแบบการรับรู้ข้อมูลอันจำกัดของสมอง
      อบรม สัมมนา Workshop ตั้งเป้าหมายในการเป็นวิทยากรในรูปแบบของตนเอง
ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างความมั่นใจเพื่อก้าวข้ามกรอบความคิดที่จำกัด
      อบรม สัมมนา กับดักในฐานะผู้เรียน และเทคนิคการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
      อบรม สัมมนา รูปแบบในการสอน และผู้เรียนแต่ละประเภท
      อบรม สัมมนา หลุมพรางในฐานะผู้สอน และเทคนิคในการก้าวข้าวหลุมพราง
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม 4 Brain Learning Style แบ่งกลุ่มพูดคุยตามการใช้สมองที่โดดเด่นของตนเอง
      อบรม สัมมนา Workshop ออกแบบการสอนงานของตนเองให้น่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพ
ช่วงที่ 3 Expanding เรียนรู้วิธีการสร้างหลักสูตรของตนเองด้วยเครื่องมือต่างๆ 7 ขั้นตอนในการออกแบบและการเขียนหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจตนเอง สไตล์การสอนของเรา
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 2 เข้าใจสิ่งที่องค์กรต้องการ ตั้งเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 3 กำหนดหัวข้อที่ต้องการพัฒนา ชื่อหลักสูตร
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ที่อยากเห็น วัตถุประสงค์
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 5 รู้จักกลุ่มผู้เรียน เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 6 เนื้อหาที่สอดคล้อง เนื้อหาในหลักสูตร
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนที่ 7 กระบวนการที่เลือกใช้ วิธีการถ่ายทอดหรือกิจกรรมที่ใช้
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Post It Desire สร้างหลักสูตรของตนเองให้ยืดหยุ่นและหลายหลาย
      อบรม สัมมนา Workshop ฝึกฝนการเขียนหลักสูตรของตนเองให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นตอน
ช่วงที่ 4 Engagement ทดลองนำไปใช้ปฏิบัติจริง
      อบรม สัมมนา หลักการใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา บุคลิกภาพในการสอนสร้างได้จากภายในสู่ภายนอก
      อบรม สัมมนา สร้างความมั่นใจในการสอนให้ตัวเรา Presentation ทดลองนำเสนอหลักสูตรของตนเองสั้นๆ ให้น่าสนใจ

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
วิทยากรภายใน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม