หลักสูตรฝึกอบรม ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่า ด้วยการคิดและทำแบบลีน - หลักสูตร 1 วัน

(Lean Thinking and Manufacturing)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่า ด้วยการคิดและทำแบบลีน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารแบบลีน ต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดและนำไปปฏิบัติ กิจการที่นำระบบนี้ไปใช้ในทุกระดับขององค์กร จะช่วยให้ลดความสูญเปล่าในกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการที่มีคุณค่าขององค์กร

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กรร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
Lean Production & Kaizen และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Process & Production Analysis)
การบริหารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
TPM : Total Productive Maintenance
TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)
การบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ (Target Management)
การวิเคราะห์กระบวนการด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)
การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sales Forecasting)
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การบริหารประสิทธิภาพการส่งสินค้า (Delivery performance management)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลีนลดความสูญเปล่า7 Waste

แสดงความคิดเห็น