หลักสูตรฝึกอบรม ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่า ด้วยการคิดและทำแบบลีน - หลักสูตร 1 วัน
(Lean Thinking and Manufacturing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่า ด้วยการคิดและทำแบบลีน (Lean Thinking and Manufacturing)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารแบบลีน ต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดและนำไปปฏิบัติ กิจการที่นำระบบนี้ไปใช้ในทุกระดับขององค์กร จะช่วยให้ลดความสูญเปล่าในกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการที่มีคุณค่าขององค์กร

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กรร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
Lean Production & Kaizen และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Process & Production Analysis)
การบริหารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
TPM : Total Productive Maintenance
TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
การลดของเสียให้เป็นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Problem Solving & Decision Making)
การบริหารเป้าหมายให้สำเร็จ (Target Management)
การวิเคราะห์กระบวนการด้วยห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)
การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Sales Forecasting)
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การบริหารประสิทธิภาพการส่งสินค้า (Delivery performance management)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม