หลักสูตรฝึกอบรม ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้ 
   หากพิจารณาสมการ กำไร = ยอดขาย – ต้นทุน เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ
   1. เพิ่มยอดขาย
   2. ลดต้นทุน
   การเพิ่มยอดขาย เป็นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่ผู้บริหารต้องเป็นผู้กำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure) และกระจายเป้าหมาย (Target Deployment) ในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ จนไปถึงการกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน (Initiatives)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระจายเป้าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน

กรอบความคิดของหลักสูตร

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Module I : การเรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดการลดต้นทุนผลิต
      อบรม สัมมนา สำรวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดการลดต้นทุนผลิต
      อบรม สัมมนา ความหมายของการลดต้นทุนผลิต 
      อบรม สัมมนา ประเภทต่าง ๆ ของต้นทุนผลิต 
 Module II : การเตรียมความพร้อมเพื่อลงมือปฏิบัติในการลดต้นทุนผลิต
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
      อบรม สัมมนา ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
      อบรม สัมมนา เข้าใจโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure) 

 Module III : การพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต 
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน
      อบรม สัมมนา แนวทางการกระจายเป้าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ 
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการคิดโครงการริเริ่มในการลดต้นทุน
      อบรม สัมมนา วิธีการคำนวณหาผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละโครงการ 
 Module IV : การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจ และนำไปใช้ 
      อบรม สัมมนา Workshop : ฝึกปฏิบัติในการกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน และการกระจายเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา Workshop : ฝึกปฏิบัติในการคิดโครงการริเริ่มในการลดต้นทุน และการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ
การทำโครงการ (Project Assignment) เพื่อนำไปปฏิบัติจริงและส่งผลลัพธ์ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม