หลักสูตรฝึกอบรม วัฒนธรรมนำสำเร็จผล - หลักสูตร 1 วัน
(Smart Culture)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
เมื่อพูดถึง “วัฒนธรรม” คนมักนึกถึงความเป็นมาที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน หรือสิ่งที่แสดงรากเหง้าของการประพฤติปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นทั้งที่เป็นวัฒนธรรมดีและไม่ดี แล้วถ้าเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับองค์กรนั่นคือเรื่องเดียวกันหรือไม่?

วัฒนธรรมองค์กร คือวิถีการดำเนินชีวิตของพนักงานในองค์กรที่มีการถ่ายทอดมาจากพนักงานรุ่นก่อนๆ มายังรุ่นปัจจุบัน ซึ่งการประพฤติถ่ายทอดกันมานั้นมาจากแนวความคิดและความเชื่อร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร และสะท้อนให้เห็นแบบแผนของในการปฏิบัติของพนักงานในองค์กรรวมถึงพฤติกรรมของพนักงาน

ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรที่ดีย่อมเป็นตัวส่งเสริมวิถีการปฏิบัติงานของพนักงานและด้วยการใช้หลักการกำหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดตามหลักของ S.M.A.R.T มาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวช่วยหนึ่งให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างมีเป้าหมายด้วยสโลแกนว่า “ทำอะไรให้ได้ผล ทำด้วย SMART”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักการของ SMART
เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนกและองค์กร
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
เกิดความเข้าใจและความสามัคคีภายในพนักงานด้วยกัน
ช่วยให้พนักงานมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น

กรอบการดำเนินหลักสูตร
เน้นเรื่องคุณค่าในตนเอง มองเห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และรู้สึกภักดีต่อองค์กร ทำให้พนักงานอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยหลักของ SMART
      S: Specific เฉพาะเจาะจง
      M: Measurable วัดผลได้
      A: Attitude ทัศนคติเชิงบวก
      R: Relationship สัมพันธภาพที่ดี
      T: Team การทำงานเป็นทีม
เนื้อหาทั้งหมดนี้จะถูกแปลงเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ทำร่วมกัน ทำให้พนักงานมีประสบการณ์ในการใช้ SMART และสามารถนำเอาหลักการนี้ไปใช้ได้จริง การฝึกอบรมยังกำหนดให้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานในรูปแบบที่พนักงานต้องการให้เป็นและอยากให้มีขึ้นภายในองค์กร ซึ่งเท่ากับเป็นการต่อยอดนำหลักการ SMART ไปใช้ประโยชน์ในทันที การอบบรมจะแบ่งพนักงาน 300 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 60 คน ใช้เวลาฝึกอบรมต่อกลุ่มประมาณ 1ชั่วโมง 15 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง จัดแบ่งกลุ่มฝึกอบรมได้ตาราง


โมเดลของวัฒนธรรมนำสำเร็จผล = SMART
 
แผนการฝึกอบรม
ครั้งที่ 1 คุณค่าของคนกับผลสำเร็จของงาน
ส่งเสริมสร้างจิตสำนักและกระตุ้นให้พนักงานสามารถวิเคราะห์เป้าหมายในชีวิตส่วนตนและเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม “หัวใจหลากสี”
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของงาน ผ่านกิจกรรม “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของคน ตน องค์กร
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจโลกและชีวิตการทำงานที่แท้จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมขององค์กรสืบไป

ครั้งที่ 2 รู้จักวัฒนธรรม SMART
นำเสนอการใช้หลัก SMART กับการทำงานให้บรรลุความสำเร็จ
เทคนิคในการนำ SMART ไปใช้งานให้ผล จากการทำ Workshop เสนอแนะวิธีและความเป็นไปได้
รู้จักกับ S (Specific) เพื่อทำโครงงานที่จำเพาะเจาะจง
ระดมความคิดและสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ใหม่ ฟัง คิด เข้าใจ นำไปปฏิบัติผ่านสื่อกิจกรรม “บ้านแห่งรัก เสียงเพลงแห่งความเข้าใจ”
ร่วมกันสร้างพันธสัญญาในการพัฒนาองค์กรเพื่อ “ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน”

ครั้งที่ 3 เป้าหมายที่วัดผลได้
รู้จักกับ M (Measureable) เพื่อเข้าใจเรื่องการวัดผลลัพธ์ความสำเร็จ
แยกความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับเป้าหมายที่วัดผลได้ จากกิจกรรม “รู้เขา รู้เรา”
เปลี่ยนเป้าหมายโครงการให้เป็นเป้าหมายที่เจาะจงและวัดผลได้ โดยใช้กิจกรรม “พอดี พอใจ”
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทำ WORK-OUT

ครั้งที่ 4 ปลูกทัศนคติเชิงบวกแล้วเก็บเกี่ยวความสำเร็จ
รู้จักกับ A (Attitude) เพื่อกระตุ้นให้เกิดทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเสาเข็มหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม “Be the Best” ทำดีที่สุด
บันทึกแสตมป์ที่ดี ๆ ผ่านกิจกรรมลงในกระดาษใจ
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทำ WORK-OUT

ครั้งที่ 5 ทุกสิ่งเป็นจริงได้เริ่มจากสัมพันธภาพที่ดี
รู้จักกับ R (Relationship) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร
แสดงให้เห็นสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันสามารถเป็นวัคซีนฉีดป้องกันอุปสรรคนานาประการที่อาจเกิดขึ้นได้
 จากสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือร่วมใจ ด้วยกิจกรรม “น๊อตมนุษย์”
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทำ WORK-OUT

ครั้งที่ 6 เครื่องมือกระตุ้นผลลัพธ์
สร้างสัญลักษณ์ความสำเร็จด้วยการแสดงออกของพนักงาน
การสื่อสารที่เข้าใจช่วยให้งานก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทำ WORK-OUT

ครั้งที่ 7 การทำงานเป็นทีม
รู้จักกับ T (Team) คือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรแข็งแกร่ง วัฒนธรรมหยั่งยืนนาน ผ่านกิจกรรม “ตารางพาเพลิน เดินตามกันไป”
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทำ WORK-OUT

ครั้งที่ 8 รางวัลแด่ความสำเร็จ
นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม “ดิน น้ำ ลม ไฟ”
ทุกเป้าหมายมีผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ดีมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ชี้ให้รางวัลของความสำเร็จ ที่ให้การเรียนรู้และเติบโตแก่พนักงาน สรุปผลการทำโครงการที่ผ่านมาตลอดทุกสัปดาห์


แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การฝึกอบรม ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ให้ผู้ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ฝึกอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณลักษณะของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ในผู้เรียนแต่ละคนออกมาโดยทำให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ถูกต้องต่อตนเองและอาชีพการงาน
วิทยากรดำเนินเนื้อหาโดยใช้กิจกรรม (Activities) เป็นหลัก เพื่อให้สมองตื่นตัวพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ และยอมรับข้อมูล/ความคิดจากเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากอคติทางความคิด เพราะการเคลื่อนไหวทางร่างกายทำให้วงจรสมองของมนุษย์เคลื่อนไหวและถ่ายเทความคิดได้ดีขึ้น
เพิ่มทักษะให้เข้มข้นด้วยการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม (Group Sharing) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงของผู้อื่น ได้ทั้งมิตรภาพ ความเข้าใจ ความสนุกสนาน อยากเรียนรู้มากขึ้นและเกิดแรงจูงใจอยากพัฒนาตนเอง
การฝึกอบรมใช้การบรรยายนำเสนอพื้นฐานสำหรับสร้างความรู้และความเข้าใจ ส่วนทักษะสามารถฝึกฝนได้จากภาคปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การอภิปรายนำเสนอ การฝึกซ้อม, การแสดงบทบาทสมมติ และทำเวิร์คชอป เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนได้จริงและต่อเนื่อง ทำให้เกิดความมีวินัยจากการฝึกฝนด้วยวงจรการทำซ้ำ

การทำโครงการกลุ่ม (Project Base Learning) ระหว่างฝึกอบรม สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของผู้ฝึกอบรม และเป้าหมายที่บรรลุผลลัพธ์ได้จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลและประเมินผลการฝึกอบรม


วิธีการประเมินผล
จากผลสะท้อนกลับของกิจกรรมที่ออกแบบในหลักสูตร
จากงานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนสิ้นสุดโครงการ
จากผลสะท้อนกลับในการประเมินผลแบบ 360 องศา จากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน
จากสถิติและตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติคำติ-ชมของลูกค้า, การป่วยสายลาขาดของพนักงาน เป็นต้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม