หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Money: Financial Freedom)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน (Happy Money: Financial Freedom)

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

(ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือ มนุษย์เงินเดือน เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองและครอบครัว ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินที่ดีก็จะสามารถนำไปบริหารจัดการการเงิน เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยาก

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คือการเป็นมนุษย์เงินผ่อน”
“เป็นมนุษย์เงินเดือน...เก็บเงินยังไงก็ไม่มีวันรวย”
“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน” 
“เป็นมนุษย์เงินเดือน....ใช้เงินเดือนชนเดือน...สุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บ” 
เรามาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนของเราอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือน อีกต่อไป ด้วย การวางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน 

เราจะมาเรียนรู้ “ปลดหนี้เพิ่มเงินออม” ,“ลงทุนเพิ่มค่า”, “เพิ่มสุขวัยเกษียณ”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสามารถวางเป้าหมายทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำการวางแผนการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1: ทำไมต้องวางแผนการเงิน
         อบรมบริการ 10 ความผิดพลาดที่ทำให้เงินไม่พอใช้จนวันสุดท้ายของชีวิต 
         อบรมบริการ นิสัยใช้เงิน บอกทางเดินชีวิต 
         อบรมบริการ ตรวจสุขภาพทางการเงินสู่เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล 
         อบรมบริการ ปิรามิดการเงิน 
         อบรมบริการ สมุดบัญชี Happy Money

ส่วนที่ 2: ปลดหนี้เพิ่มเงินออม
         อบรมบริการ วางแผนเป็นหนี้อย่างถูกวิธี
         อบรมบริการ บริหารหนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         อบรมบริการ ทฤษฎีสมการเงินออมและเทคนิคออมง่ายๆให้ได้ผล
         อบรมบริการ Rule of 72 
         อบรมบริการ Latte Effect 

ส่วนที่ 3: ลงทุนเพิ่มค่า
         อบรมบริการ มหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้นและเงินเฟ้อภัยร้ายใกล้ตัว
         อบรมบริการ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
         อบรมบริการ กลยุทธ์การวางแผนภาษี
         อบรมบริการ พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน
         อบรมบริการ การโอนย้ายความเสี่ยง

ส่วนที่ 4: เพิ่มสุขวัยเกษียณ

         อบรมบริการ มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้อย่างมีความสุข
         อบรมบริการ 5 ขั้นตอน เตรียมเกษียณบนกองเงิน
         อบรมบริการ แหล่งเงินได้หลังเกษียณ
         อบรมบริการ การรักษาความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
         อบรมบริการ Workshop: การใช้ Financial Calculator เพื่อหาเป้าหมายทางการเงิน


แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง 
          การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
          Workshop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและฝึกปฏิบัติจริง
          การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
          การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม