หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนเพื่อเสียภาษีคนต่างด้าว และสวัสดิการพนักงานสำหรับ ฝ่าย HR - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วางแผนเพื่อเสียภาษีคนต่างด้าว และสวัสดิการพนักงานสำหรับ ฝ่าย HR

อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

(อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

UPDATE กฎหมายภาษีใหม่ของบุคคลธรรมดา ปี พร้อมปัญหาค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน คนต่างด้าว สำหรับ HR และบัญชี เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC

เหมาะสำหรับ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี กิจการที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ 
และผู้ที่ต้องการ UPDATE ความรู้ ภาษีอากร การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ

หัวข้อการอบรม
1. UPDATE กฎหมายภาษีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา ที่ประกาศใช้ บังคับปี 58 
2. อัตราการเสียภาษีใหม่ คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ การแยกยื่นสามี ภรรยา การลดหย่อนบุตร ลดหย่อนบิดามารดา อื่นๆ ฯลฯ 
3. เงินได้ประเภทไหนเป็นคณะบุคคลได้ และประเภทไหนเป็นไม่ได้ ตามกฎหมายใหม่ 
4. หน้าที่ของคณะบุคคลเมื่อเปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล 
5. อัตราภาษีของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ และการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย สำหรับปี ภาษี 58 
6. เงินได้ของ หมอ พยาบาล วิศวกร ที่ปรึกษา เงินฝากธนาคาร ที่เคยเป็นคณะบุคคล ต้องเปลี่ยนอย่างไร 
7. ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา กับหักค่าใช้จ่ายตามจริง ที่สับสน 
8. การยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทแรก ใช้ได้กับเงินได้ประเภทใดบ้าง ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ 
9. เงินได้ใดบ้างที่สามารถ เลือกไม่นํามาคํานวณเสียภาษีสิ้นปีได้   Final tax 
10. ประเด็นความผิดที่สรรพากรมักพบ เรื่องหัก ณ ที่จ่าย ที่ปรึกษา ผู้รับทำงานให้ กรรมการ หักอัตราก้าวหน้า หรือหัก อัตรา 3% มีความแตกต่างกันอย่างไร 
11. ประเด็นหัก ณ ที่จ่าย ที่ปรึกษาต่างประเทศ เป็นค่าบริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ หรือค่าสิทธิ ดูอย่างไร 
12. การจ่ายค่าจ้างขับรถ จ่ายค่าขนส่ง จ่ายรับเหมาค่าแรง แตกต่างกันอย่างไร

กรณีปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข
1. ภาระภาษีของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย และคนไทยไปทำงานต่างประเทศ 
2. กรณีคนต่างประเทศที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท แต่เข้ามาทำงานให้บริษัท จะมีภาระภาษีอย่างไร 
3. ผู้บริหารที่บริษัทออกค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าทีพัก, มีรถรับส่ง, มีคูปองน้ำมันให้, มีการพาไปเลี้ยงอาหาร ต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่ 
4. ข้อควรระวังสำหรับสวัสดิการที่พัก ของผู้บริหารชาวต่างชาติ และเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง 
5. ถ้าคนต่างด้าวมิได้เข้ามาในประเทศไทย มีเงินได้ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้าจากบริษัทในไทยต้องถูกหักภาษีอย่างไร ต่างจากการรับเงินเดือนอย่างไร 
6. ผู้บริหารและลูกจ้าง ต่างประเทศมีรายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องนำรายได้ในต่างประเทศมาคำนวณเสียภาษีด้วยหรือไม่ 
7. ถูกบริษัทแม่ต่างประเทศ เรียกเก็บค่าจ้างของผู้บริหารต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในไทย 
8. พนักงานคนไทย แต่ไปฝึกงานที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ ได้รับทั้งเงินเดือนในไทยและเงินเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ 
9. เป็นลูกจ้างคนไทย แต่ต้องไปทำงานในต่างประเทศ 2 ปี ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจากบริษัทไทย เข้ามาในไทยไม่ถึง 180 วัน ต้องเสียภาษีหรือไม่

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม