หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรและพิธีกร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเป็นวิทยากรและพิธีกรนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ในทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ หากมีหลักการและแนวทางที่ดีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ของการทำบทบาทหน้าที่ของวิทยากรและพิธีกรที่ดีต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการพูดในบทบาทของวิทยากรและพิธีกรที่ดีได้
2. สามารถนำแนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกรไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการพูดในกระบวนการของการสื่อสารที่ดี
2. หลักการในการเป็นวิทยากรและพิธีกร
3. ฝึกบทบาทสมมุติในกลุ่มย่อย
4. สถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไข
5. ถาม-ตอบข้อสงสัย

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยายและอภิปราย 40%
ฝึกบทบาทสมมติและให้คำแนะนำ 50% 
ถาม-ตอบ 10%

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
แนวทางของการเป็นวิทยากรและพิธีกร ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม