หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสื่อสารภายในองค์กรให้ได้งานและได้ใจเพื่อนร่วมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Perfect Communication Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสื่อสารภายในองค์กรให้ได้งานและได้ใจเพื่อนร่วมงาน (Perfect Communication Skill)

อ. ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

(ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การสื่อสารภายในองค์การเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผสานการทำงานของบุคคลภายในองค์กรทุกแผนกให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้ โดยวิธีการสื่อสารที่ดีจะต้องผสานทัศนคติที่เป็นบวกในคำพูดนั้น ๆ เพื่อให้บรรยากาศของการทำงานภายในองค์กรเหมาะสมแก่การทำงานร่วมกัน
วิธีการสื่อสารเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลนั้นความสำคัญจะอยู่ที่ใจความการสื่อสารต้องกระชับไม่ต้องใช้เวลาตีความฟังแล้วเข้าใจในครั้งเดียวเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร โดยจะเน้นการสื่อสารแบบ 2 ways communication เป็นหลักเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
การสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดทอนการสูญเสียจากการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้ภาษกาย และ น้ำเสียงในการสนทนา

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
    อบรม สัมมนา จับใจความสำคัญของหัวข้อการสื่อสารได้
    อบรม สัมมนา จำดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้จำ
    อบรม สัมมนา เป็นผู้สื่อสารเนื้อหาได้ตรงประเด็น
    อบรม สัมมนา เข้าใจวิธีการพูดว่าต้องพูดกับใครอย่างไร
    อบรม สัมมนา สร้างบรรยากาศการสื่อสารแบบร่วมกัน
    อบรม สัมมนา สื่อสารอย่างเป็นกลางป้องกันการขัดแย้ง
    อบรม สัมมนา เข้าใจบุคลิกภาพของผู้สื่อสารแต่ในแบบ DISC
เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรในยุค 5G
    อบรม สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Social Media ในการทำงาน
    อบรม สัมมนา ลดความผิดพลาดจากการใช้ Social Media ในการทำงาน
เริ่มต้นการสื่อสารที่ดีจาการรับฟัง
    อบรม สัมมนา เป็นผู้รับการสื่อสารที่ดี
    อบรม สัมมนา ขั้นตอนการแยกแยะเนื้อหาในการฟัง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
แนวทางการสอนจะแบ่งเป็น 70% สำหรับเนื้อหาวิชา 20% สำหรับการทำ Work shop และ 10% ชม VDO ประกอบการสอน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม