หลักสูตรฝึกอบรม วินัย 4 ประการ สู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(MEGI : 4 Disciplines to success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม วินัย 4 ประการ สู่ความสำเร็จ (MEGI : 4 Disciplines to success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์การจะก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอย่างดี ก็ด้วย “คน” กลยุทธ์ต่างๆ ที่องค์การนำมาใช้ สามารถพัฒนาได้เพียงเปลือกนอกและระยะเวลาอันสั้นๆ หากปรารถนาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องเกิดความเข้าใจ เห็นใจ ใน “จิตใจ” ของผู้ร่วมองค์การทุกระดับชั้น เรื่องของจิตใจมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต
   จิตใจที่ยอดเยี่ยมเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทุกคนและทุกองค์การย่อมปรารถนา เมื่อปรารถนาให้เกิดการสนองตอบ แต่ยังไม่มีการเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมไม่สามารถแปลงความต้องการนั้น ให้กลายเป็นความจริงได้ การยกระดับความเป็นทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพ ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต ย่อมมีส่วนสอดคล้องและผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึก และจิตใจของบุคคลรอบข้าง
2. เพิ่มทัศนคติด้านบวกและความคิดที่ถูกต้องดีงามในการทำงานร่วมกัน
3. ยกระดับชีวิตและเพิ่มความสุข ความสามารถ ในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ภาพรวมของการทำงานและการพัฒนาองค์การ 
2. ปัญหาทั่วไปของการพัฒนาองค์การ 
3. การนำแนวคิดและทฤษฎีต่างประเทศมาใช้แบบไม่เข้าใจและไม่เหมาะสมกับองค์การ 
4. ทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินชีวิต 
5. ความสำคัญของวินัย 4 ประการที่องค์การควรรู้ 
6. MEGI Concepts คืออะไร? 
7. อนาคตกับการพัฒนาแนวคิด MEGI 
8. Cased Studies / Situation / Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม