หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำในการครองใจคน - หลักสูตร 1 วัน
(The Art of Leadership : Leading others Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์และศิลป์ของผู้นำในการครองใจคน (The Art of Leadership : Leading others Mind)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
"คนต้องอยากทำงานให้ดีที่สุด เขาจึงจะสามารถทำงานได้ดีที่สุด"
"คนต้องอยากทำสิ่งดีๆให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น เขาจึงเลือกทำแต่สิ่งที่มีคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กับผู้อื่น"
จากการศึกษาผลงานวิจัยได้ระบุว่าความสำเร็จในการบริหารจัดการเกิดจากการใช้เทคนิคเครื่องมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงมีเพียง 15% เท่านั้น อีก 85% ล้วนมาจากความสามารถในการสร้างสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น ผ่านกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ที่ช่วยพัฒนาให้พวกเขาเติบโตและตระหนักถึงความมีคุณค่าในตนเองของพวกเขา
ด้วยหลักสูตรที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิคด้านจิตวิทยาเชิงบวกและจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์พร้อม Case Study มากมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจจนเกิด Insight ในตนเองและสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ศาสตร์และศิลป์นี้จะนำมาซึ่งพลังงานด้านบวกที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดกำลังใจกำลังกายที่จะเดินต่อและตั้งใจมากขึ้นด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้กับผู้นำในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเชิงบวกด้วยจิตของผู้นำ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ข้อความรู้ แนวคิด วิธีการ ด้านการบริหารจัดการของผู้นำ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง( Style) และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและตนเองให้ได้มากที่สุด

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
การสร้างภาวะผู้นำด้วยจิตวิทยา
Effective Mindset ของผู้นำคุณภาพ
ทักษะประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวกกับทุกระดับชั้น
ทักษะในการสื่อสารเชิงบวกกับทุกระดับชั้น
ศิลปะในการเข้าถึงจิตใจคนอย่างสร้างสรรค์
ศิลปะในการครองใจคน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม