หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“วาทะศิลป์ในงานบริการนั้นสำคัญยิ่งนักเพราะวาทะช่วยสร้างสรรค์ความรู้สึกที่แสนวิเศษให้กับลูกค้าเสมอ”

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสารสำหรับงานบริการระหว่างพนักงานบริการและลูกค้า มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการที่เกิดขึ้น ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่จำกัดและไม่นานต่อการสื่อสารในแต่ละครั้งดังนั้นการสื่อสารด้วยการใช้วาทะศิลป์ ที่สร้างสรรค์กับลูกค้าจึงส่งผลลัพธ์ที่แสนวิเศษหลายประการ เป็นการส่งผลทั้งทางทางตรงและทางอ้อมให้กับตัวของพนักงานบริการเองและองค์กร ที่สำคัญ วาทะศิลป์ยังช่วยสร้างการจดจำตราตรึงที่ประทับใจให้กับลูกค้า 
เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้านึกถึงงานบริการนั้นๆ ลูกค้าจะนึกถึงองค์กรที่ได้สร้างการจดจำที่ตราตรึงใจไว้เสมอ ซึ่งวาทะศิลป์ก็ไม่ต่างอะไรกับตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่จะช่วยสร้างการจดจำในอีกรูปแบบหนึ่ง ต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานบริการจึงควรมีความรู้และหลักการที่ถูกต้องในการใช้วาทะศิลป์ต่อลูกค้า 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานบริการ ได้มีการพัฒนาวาทะศิลป์ในงานบริการ รวมไปถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ช่วยเสริมส่งให้วาทะมีความน่าเชื่อถือ จูงใจ จดจำ ตราตรึงต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานบริการ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรที่นำเสนองานบริการให้กับลูกค้า วาทะที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 4 ประการให้เกิดขึ้น คือ
     1) มูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง
     2) มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
     3) มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
     4) มูลค่าเพิ่มต่อโอกาสที่มองไม่เห็น

“วาทะสร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษให้เกิดขึ้นได้เสมอ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ในศาสตร์ของวาทะในงานบริการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของวาทะที่ผู้เข้ารับการอบรมบริการควรมี 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เข้ารับการอบรมบริการระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วาทะในงานบริการ ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วาทะนั้น สำคัญไฉน 
เรียนรู้ถึงความสำคัญของวาทะสำหรับงานบริการ 
วิเคราะห์ความสามารถของตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเสริมสร้างความมั่นใจในวาทะ 
วิเคราะห์วาทะของตัวเองค้นหาจุดอ่อนจุดแข็ง เสริมสร้างวาทะอย่างสร้างสรรค์ 
หลักการของวาทะในงานบริการ
         อบรมบริการ โครงสร้างของวาทะ 
         อบรมบริการ องค์ประกอบของวาทะ 
         อบรมบริการ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ
         อบรมบริการ วาทะที่สร้างสรรค์และจูงใจ
         อบรมบริการ วาทะที่สร้างการจดจำ 

Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ระดมสมอง กลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์วาทะอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
         อบรมบริการ วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมส่งวาทะของผู้เข้ารับการอบรมบริการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
         อบรมบริการ กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ
         อบรมบริการ การแต่งกายและเครื่องประดับ 
         อบรมบริการ การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
         อบรมบริการ การดูแลน้ำเสียง 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
         อบรมบริการ การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
         อบรมบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
         อบรมบริการ การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานบริการ
         อบรมบริการ การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานบริการ เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานบริการ 

เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จการสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshopแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทการสร้างสรรค์วาทะและบุคลิกภาพประกอบ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ กลุ่มที่มีวาทะและบุคลิกภาพประกอบดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม