หลักสูตรฝึกอบรม ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในการบริหารเวลา บริหารงาน บริหารคน - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory for Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในการบริหารเวลา บริหารงาน บริหารคน (Supervisory for Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ถึงแม้ว่ากระแสด้านการพัฒนาองค์กรในทุกวันนี้จะมีให้เห็นอย่างเด่นชัดและกระจายลึกลงไปในทักษะเกือบทุกแขนง แต่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานก็ยังคงเป็นเรื่องยอดฮิตติดอันดับต้นๆ ในแทบจะทุกองค์กรอยู่เสมอ เพราะการมีหัวหน้างานที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการกำกับดูแลพนักงานในหลายหน่วยงาน หลายระดับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหัวหน้าหรือผู้นำที่ดีมีความสามารถมาผลักดันองค์กร
ปัจจุบันหลายต่อหลายองค์กรยังคงขาดหัวหน้างานที่เป็นผู้นำที่ดีมาเป็นกำลังสำคัญในการบริหารธุรกิจ ดังจะเห็นได้ว่าบางองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับหัวหน้างานอยู่เสมอ ซึ่งเท่ากับว่าองค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่ดีไปอย่างน่าเสียดาย การที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องรู้จักการบริหารบนพื้นฐาน 3 ปัจจัยหลัก คือ การบริหารเวลา การบริหารงาน และการบริหารคน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารคนที่จะต้องพยายามทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์องค์กร รวมถึงเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรเป็นสำคัญ นอกจากนี้ผู้นำยังจะต้องสร้างแรงจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนในองค์กรแต่ละคน รวมทั้งโค้ชให้คนเหล่านั้นสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบของการทำงาน ให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้การบังคับบัญชา
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการบริหารเวลา การบริหารงาน การบริหารคนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ที่จะส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมงานคุณภาพ ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี ที่ลูกน้องรักและลูกน้องต้องการ
คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี
หัวหน้างานกับการสร้างภาวะผู้นำ
บัญญัติ 10 ประการ เรื่องของการบริหารที่หัวหน้างานควรทำ
ความสำคัญของการบริหารเวลา
หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการจัดการกับปัญหาที่ทำให้เสียเวลา รู้จุดอ่อนเพื่อเพิ่มจุดแข็ง
เครื่องมือในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ประทับใจในการบริหารคน
การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Work shop เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม