หลักสูตรฝึกอบรม สมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(Creative Positive Brain @ Work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดี (Creative Positive Brain @ Work)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        “คิดไปก็เท่านั้น เสนอไปก็ไม่เคยเห็นด้วย คิดทำไมให้เหนื่อยเปล่า”
        “ยิ่งคิดเยอะ ยิ่งเหนื่อย เวลาทำจริงไม่เห็นมีใครช่วย ปล่อยให้เราทำอยู่คนเดียว”
        “คิดแปลกๆ ไป แล้วไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นได้ สู้ทำแบบเดิมที่มั่นใจไม่ได้”

        ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ซึ่งโดยธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ในสภาวะที่เรามีความสุขเล็กๆ ผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัย สภาวะดังกล่าว สมองส่วนคิด จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริงในการทำงาน สมองของเราต้องเผชิญกับปัจจัยแห่งความกลัว (FEARS) เช่น ความไม่แน่นอน ทางเลือกอันจำกัด หรือความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหรือทีม ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ สมองจึงถูกผลักดันมาใช้สมองส่วนอารมณ์และความรู้สึกมากเกินไป จนไม่สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ จึงมักแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยแนวทางเดิมๆ ที่คุ้นชินหรือตอบสนองด้วยสัญชาตญาณ ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรจึงไม่ค่อยปรากฏให้เห็น
        หากเราสามารถลดความกลัว (FEARS) ให้สมองของเรา ดัวยการเติมเต็มสิ่งที่สมองของเราต้องการ (Brain CARES) สมองของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น เกิดอารมณ์เชิงบวก พร้อมที่จะใช้สมองส่วนคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะสามารถมองเห็นข้อมูลในสถานการณ์เดิมได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลในเชิงบวก เปลี่ยนจากปัญหา เป็นความท้าทาย และโอกาสมากขึ้น การตระหนักรู้หลุมพรางทางความคิดของตนเอง แล้วปรับเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นเชิงบวกและทรงพลัง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สมองของเราพร้อมก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือการคิดต่างๆ ได้อย่างแตกต่างและสร้างสรรค์
        แม้การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่เป็นเรื่องยาก และมักมีผลกระทบตามมาเสมอ ความยากและปัญหาเหล่านี้จึงอาจเผลอให้เราอยากตามใจตนเอง ยอมให้ตัวเราเองทำเหมือนเดิม ติดอยู่กับพื้นที่คุ้นชิน (Comfort Zone) ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเรารักตนเองมากพอ เราจะกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนแปลง เราจะสามารถอดใจต่อความสุขชั่วคราว และยอมฝืนทำเรื่องต่างๆ ที่อาจไม่คุ้นชินจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก เพราะเรารู้ว่ามีผลลัพธ์ที่ดีกว่ารออยู่ในอนาคต เราก็จะมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือพัฒนารูปแบบการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น สร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีกว่าในอนาคต ทำให้ตัวเราเองเกิดการพัฒนา ทำให้ทีมมีผลงาน และองค์กรพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักและมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถใช้จุดแข็งของตนเองต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในการทำงานได้
2. เข้าใจความสัมพันธ์ของการทำงานสมองกับการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหลุดจากกรอบความคิดเดิมที่จำกัด สามารถสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ให้ตนเองได้เสมอ
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือการคิดต่างๆ ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานหรือการแก้ปัญหาในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Explore สำรวจแนวคิดของเรากับการทำงาน
      อบรม สัมมนา Explore Yourself สำรวจแนวคิดของเรากับการทำงานเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Creative Brain เรียนรู้การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้สมองของเราไม่ติดกรอบ
      อบรม สัมมนา Good Creator หลักการและคุณสมบัติของนักคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กิจกรรม Brain Game สมองของเรามองเห็นข้อมูลได้มากเพียงใด และเราเลือกเห็นอะไร
ช่วงที่ 2 Empowerment ขยายศักยภาพเพื่อข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด
      อบรม สัมมนา Change Model สร้างมุมมองใหม่ๆ ร่วมกับรูปแบบการคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสถานการณ์เดิม
      อบรม สัมมนา FEARS หลุมพรางที่คอยปิดกั้นศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวเรา
      อบรม สัมมนา Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง พร้อมสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม Start with Your Strength ปลุกสมองด้วยการใช้จุดแข็งของเรา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้ตนเองและองค์กร
ช่วงที่ 3 Expand ขยายรูปแบบการคิดให้กว้างขึ้น ผสมผสานรูปแบบการคิดเดิมเข้ากับรูปแบบการคิดใหม่
      อบรม สัมมนา 4 Brain Thinking Style เข้าใจรูปแบบการคิดที่เป็นจุดแข็งของตนเองและคนอื่นๆ
      อบรม สัมมนา Creative Brain Writing การระดมสมอง เริ่มจากการสร้างบรรยากาศและพื้นที่ปลอดภัย
      อบรม สัมมนา Shift the Brain ออกจากพื้นที่คุ้นเคย คิดนอกกรอบ เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์กว่าเดิม
      อบรม สัมมนา Creative Coaching Card เครื่องมือที่จะช่วยให้เราออกจากกรอบความคิดเดิม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม Case Study ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์บนเหตุการณ์เสมือนในการทำงานจริง
ช่วงที่ 4 Engage นำความคิดสร้างสรรค์มาสรรค์สร้างแนวทางที่จับต้องได้
      อบรม สัมมนา New Brain New Options การประยุกต์ใช้สมองกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา Creative Work & Life ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแตกต่าง จากการพัฒนาตนเองเป็นนักคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา PDCA สร้างวงจรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม Creative Work กำหนดแนวทางการทำงานใหม่ๆ ให้เกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม