หลักสูตรฝึกอบรม สมาธิกับการพัฒนาชีวิตจิตและการงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สมาธิกับการพัฒนาชีวิตจิตและการงาน

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนไปในทิศทาง ที่ผู้บริหารได้วางนโยบายไว้นั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันได้นั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง แต่การที่จะมีความสุขและสนุกในการทำงานนั้นต้องมีธรรมในการบริหารคน และบริหารจิตใจของตนเอง หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้และฝึกวิธีปฏิบัติร่วมทั้งการใช้ชีวิตในการงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยการผ่านการบรรยายและกิจกรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งการบริหารงานและทางธรรมะ

สมาธิกับการทำงาน
   สิ่งที่ยุ่งยากในตอนแรกของการทำงานก็ คือ ใจยังไม่เกิดสมาธิ จึงมีสภาพวอกแวก หันไปหาเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ที ผู้ที่ฝึกใจเป็นสมาธิดีแล้ว มักจะหยิบงานชิ้นใดมาทำ ก็ทำมุ่งมั่นต่อไปจนสำเร็จ จดจ่อกับงานนั้นได้ตลอดเวลา สมาธิจึงมีความสำคัญต่อการทำงานทุกอย่าง ถ้ามีสมาธิในการทำงาน จะทำงานได้มาก และไม่ค่อยเหนื่อย เพราะมีความสุขเพลิดเพลินในงาน
   สมาธิ คือ ความตั้งมั่น ฉะนั้นถ้าใจตั้งมั่นหรือมีสมาธิอยู่กับสิ่งใด ย่อมไม่หวั่นไหววอกแวก แม้จะมีอะไรภายนอกมากระทบหรือแม้กระทั่งอารมณ์ภายในของตนก็ตาม คนเราจะเห็นความสามารถของตนได้ ต้องทำใจให้เป็นสมาธิก่อนจึงจะแสดงความสามารถออกมา
   ปัจจุบันมีสิ่งดึงดูดเวลา ความสนใจ หรือสมาธิของผู้คนมากมาย ทั้งอินเตอร์เน็ต เอ็มเอสเอ็น เกมออนไลน์ การจะทำความหวัง ความฝันให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยบทเรียนจากการฝึกสมาธิฝึก สติมาประกอบ หากใจเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตเกี่ยวกับการใช้เวลาที่ฟุ่มเฟือย เรียกว่ามีสติ ระลึกถึงบ่อยๆ เตือนตนเองบ่อยๆ เท่ากับกำลังสร้างสติที่เปี่ยมกำลัง ย่อมนำสมาธิมาใช้จดจ่ออยู่ กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้
   สติสมาธิ คล้ายกับเรากำลังมองหาสิ่งที่จะทำ ตอนที่ยังไม่ตัดสินใจลงมือทำอะไร จะมองเห็น สิ่งนั้นสิ่งนี้น่าทำไปหมด ความสนใจหลากหลาย แต่ไม่บรรจุสำเร็จสักอย่าง เรียกว่ายังไม่รู้ตัวจะ ทำอะไร ไม่มีสติที่เพียงพอ แต่พอมองเห็นชัดแล้วว่าจะทำอะไร เรียกว่ามีสติแล้ว ใจจึงเริ่มมีกำลัง สามารถเพ่งความสนใจใช้เวลาจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่
   การทำสิ่งนั้นย่อมประกอบด้วยสมาธิ คือ ความมุ่งมั่นจดจ่อ และสติคือความรู้ตัวกำลังทำ อะไร เมื่อทั้งสองอย่างมีพลังและประสานกันดี สิ่งที่ทำก็คืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะอยู่ในวัย ใด หากสติกับสมาธิกอดคอไปด้วยกัน ย่อมไม่มีวันอับจนหนทางในชีวิตอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ” สุนทรียะสมาธิ “

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บรรยายเรื่อง “สุขเป็น ก็ เป็นสุข”
       การใช้ชีวิตให้สนุกกับการทำงาน
       ระดมสมองสิ่งที่ทำให้สุขและทุกข์
       หยิบสุข-ติดทุกข์
       กิจกรรม “คุณเป็นคนประเภทไหน”
       การทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณเป็นคนประเภทไหน , บุคลิกของคนแต่ละประเภท
       ระเมินตนเอง , ระดมสมองกันในกลุ่มว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นหรือไม่ ?
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น
       เริ่มฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
 บรรยายเรื่อง “การดูจิตของตนเองด้วยการทำสมาธิ”
       การทำงานใดก็ตาม ต้องเริ่มที่ใจ , ปฏิบัติสมาธิทั้งวันถ้าไม่สุขก็ไม่เกิดประโยชน์
       ก่อนถึงวันนั้น…ใจอยู่แค่วันพรุ่งนี้พอ
       ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ
 บรรยายเรื่อง “ศิลปะแห่งการใช้สติ”
       การมองมุมไหน ให้มองที่มีสติ ใช้สติในทางที่ควร
       การมีสติกับการทำงาน
       แยกกลุ่มปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
       กิจกรรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร”
       ใครคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ ฉีกกระดาษ 8 ช่อง ให้เขียนชื่อคนทีเรารัก 7 คน ในช่องกระดาษแล้วฉีก
       ข้อดี – ข้อเสีย ขององค์กร จับผิดมากกว่าจับถูก?
       สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันและหัวใจดวงเดียวกัน
       ทุกข์...สิ่งที่ควรปล่อยวาง / เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด
       การทำงานอย่างมีความสุข / การสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่น
 “จิตอาสาร่วมพัฒนางานให้มีคุณภาพ”
       การสร้างความสุขในองค์กร วันนี้คุณมีจิตอาสาต่อองค์กรหรือยัง ? o จิตอาสาด้วยคำพูด
       จิตอาสาด้วยกำลังใจ
       กิจกรรม “ปุจฉา – วิสัชนา ตอบทุกคำถามคลายข้อสงสัย”
       เราทำวันนี้เพื่อคนที่เรารัก จงมองระหว่างทางมากกว่าปลายทาง

หากวันนั้นมาถึง…….คุณจะรู้สึกอย่างไร
 วันนี้…..คุณทำ ในสิ่งที่เขาอยากเห็น ….คุณพูด ในคำที่เขาอยากได้ยิน แล้วหรือยัง ?
 กิจกรรม “วิธีสร้างสุขให้ตนเองเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดี”
 อย่าขยายความทุกข์ต่อ
       ความสุขสร้างได้ สร้างข้อคิดให้ตนเอง
       สมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน
       จากใจ……..สู่ใจ เข้าใจเข้าถึง…สู่ที่พึ่งทางใจ
 กิจกรรม “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข”
       องค์กรเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
 จุดเทียนอุดมการณ์ แห่งองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน
2. ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต
4. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ” สุนทรียะสมาธิ “

วิธีการนำเสนอ
 ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง Workshop และตัวอย่าง Clip

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
1. การบรรยาย 30 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม