หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Sales Strategy with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ (Create Sales Strategy with 6 Thinking Hats)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกลยุทธ์งานขายเป็นกระบวนการทำงานของการตลาดและการขายในการค้นหา วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน พิชิตใจลูกค้าเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร โดยการดำเนินการอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน
       การประเมินสินค้า/บริการบนความต้องการของลูกค้า
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       การสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม
       การนำไปสู่การตลาดดิจิทัล


 การใช้หมวก 6 ใบ ช่วยกันสร้างกลยุทธ์งานขายอย่างเป็นทีม ทำให้มองเห็นมุมต่างๆได้อย่างครบถ้วน เพราะหมวกแต่ละใบมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ มีความหลากหลายนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์งานขายที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด การประเมินโอกาสทางการขายของลูกค้าองค์กรด้วยหมวก 6 ใบ ก็จะทำให้เกิดความแม่นยำ และสร้างความชัดเจน พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมในการนำเสนอลูกค้าด้วยจุดที่เป็น Wining zone บน Customer journey ที่สอดคล้องกันวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในแนวทางการสร้างกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้หมวก 6 ใบ ในการสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยมุมมองที่หลากหลายเกิดความแม่นยำและชัดเจนในการสร้างกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในการระดมสมองให้ได้กลยุทธ์บนหลักการของการขายในฐานะที่ปรึกษาที่ผ่านการประเมินในรูปแบบต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะการใช้สร้างกลยุทธ์ของตัวเองจนเกิดความเชี่ยวชาญและนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้ใน Style ของตัวเองอย่างเชื่อมั่น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์การขาย
       ความหมายของกลยุทธ์งานขาย
       การประเมินสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย 5 Forces Model
       การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วย SOAR Model
       หลักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing)
       กิจกรรม : การออกแบบกลยุทธ์การขายของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้หมวก 6 ใบอย่างมีประสิทธิผล
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
เทคนิคการสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ
       กำหนดพื้นที่แห่งชัยชนะ (Wining zone)
       กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ Customer journey
       การใช้หมวก 6 ใบประเมินความต้องการลูกค้า (Customer Need)
       การใช้หมวก 6 ใบกำหนดกลยุทธ์เชิงคุณค่า (Value Proposition)
       กิจกรรม : การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ
การวิเคราะห์ลูกค้าองค์กรในฐานะนักขายที่ปรึกษา
        คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       โอกาสทางการขายมีจริงหรือไม่?
       ความพร้อมในการแข่งขันเป็นอย่างไร?
       การใช้หมวก 6 ใบ ประเมินโอกาสของโครงการ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการประเมินโครงการ
       การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม