หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Sales Strategy with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ (Create Sales Strategy with 6 Thinking Hats)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกลยุทธ์งานขายเป็นกระบวนการทำงานของการตลาดและการขายในการค้นหา วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน พิชิตใจลูกค้าเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร โดยการดำเนินการอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน
       การประเมินสินค้า/บริการบนความต้องการของลูกค้า
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       การสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม
       การนำไปสู่การตลาดดิจิทัล


 การใช้หมวก 6 ใบ ช่วยกันสร้างกลยุทธ์งานขายอย่างเป็นทีม ทำให้มองเห็นมุมต่างๆได้อย่างครบถ้วน เพราะหมวกแต่ละใบมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ มีความหลากหลายนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์งานขายที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุด การประเมินโอกาสทางการขายของลูกค้าองค์กรด้วยหมวก 6 ใบ ก็จะทำให้เกิดความแม่นยำ และสร้างความชัดเจน พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมในการนำเสนอลูกค้าด้วยจุดที่เป็น Wining zone บน Customer journey ที่สอดคล้องกันวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในแนวทางการสร้างกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้หมวก 6 ใบ ในการสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยมุมมองที่หลากหลายเกิดความแม่นยำและชัดเจนในการสร้างกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในการระดมสมองให้ได้กลยุทธ์บนหลักการของการขายในฐานะที่ปรึกษาที่ผ่านการประเมินในรูปแบบต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะการใช้สร้างกลยุทธ์ของตัวเองจนเกิดความเชี่ยวชาญและนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้ใน Style ของตัวเองอย่างเชื่อมั่น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์การขาย
       ความหมายของกลยุทธ์งานขาย
       การประเมินสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย 5 Forces Model
       การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วย SOAR Model
       หลักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ (Digital Marketing)
       กิจกรรม : การออกแบบกลยุทธ์การขายของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้หมวก 6 ใบอย่างมีประสิทธิผล
       หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
       สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
       ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
เทคนิคการสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ
       กำหนดพื้นที่แห่งชัยชนะ (Wining zone)
       กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ Customer journey
       การใช้หมวก 6 ใบประเมินความต้องการลูกค้า (Customer Need)
       การใช้หมวก 6 ใบกำหนดกลยุทธ์เชิงคุณค่า (Value Proposition)
       กิจกรรม : การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยหมวก 6 ใบ
การวิเคราะห์ลูกค้าองค์กรในฐานะนักขายที่ปรึกษา
        คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
       โอกาสทางการขายมีจริงหรือไม่?
       ความพร้อมในการแข่งขันเป็นอย่างไร?
       การใช้หมวก 6 ใบ ประเมินโอกาสของโครงการ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการประเมินโครงการ
       การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม