หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานบริการ (Service) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของบุคลากรในองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันทุกองค์กรให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีผลกระทบกับการมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องขององค์กร ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นการแข่งขันกันในปัจจุบันเพื่อ “สร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ
การให้บริการที่เกี่ยวกับบุคลากร (พนักงาน) ย่อมมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความรู้สึกของลูกค้า ดังนั้นพนักงานที่เป็นผู้ให้บริการควรเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าถึงธรรมชาติที่แท้จริง การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน เพราะถ้าเข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของลูกค้า ซึ่งก็คือ “จิตใต้สำนึก” ย่อมทำให้การบริการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
การพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ (Q : Quotient) กับการสร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเพราะจะทำให้ผู้ให้บริการ (พนักงาน) สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้ และเมื่อพัฒนาสมบูรณ์แล้วย่อมทำให้เกิด “บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)” ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้หลักการและคุณสมบัติที่สำคัญการให้บริการที่เป็นเลิศได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานของสมอง ให้เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ของตัวเอง ในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศตามความเหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวใจสำคัญของการสร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
       ความหมายของการให้บริการที่เป็นเลิศ
       หลักการสำคัญของการให้บริการคุณภาพ
       แนวความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
       คุณสมบัติของผู้เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
       Workshop : การพัฒนาตัวเองสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานสมอง (Brain Base System)
       การให้บริการกับการทำงานของสมอง
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองด้วย NLP
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       การสื่อสารการให้บริการคุณภาพด้วยเทคนิค NLP
       กิจกรรม : การเรียนรู้เทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
       Workshop : การสร้างแนวความคิดในการให้บริการที่เป็นเลิศ
สร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q (ความฉลาด)
       การสร้างมาตรฐานบริการ...ด้วย IQ (ปัญญา)
       การบริหารจัดการอารมณ์ในการให้บริการ...ด้วย EQ (อารมณ์)
       การเผชิญปัญหาอุปสรรคกับงานบริการ...ด้วย AQ (หนักแน่น)
       การส่งมอบคุณค่าบริการตลอดเวลา...ด้วย OQ (เจ้าของ)
       การให้บริการด้วยคุณธรรม จริยธรรม...ด้วย SQ (ซื่อสัตย์)
       Workshop : การประยุกต์ความฉลาดด้านต่างๆ กับงานบริการ
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
การประยุกต์ใช้การให้บริการสู่ความเป็นเลิศของตัวเอง
       การสร้างแนวความคิดการให้บริการจากภายในตัวเอง
       การให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าภายใน
       การให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าภายนอก
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง