หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Service / สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของบุคลากรในองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันทุกองค์กรให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีผลกระทบกับการมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องขององค์กร ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นการแข่งขันกันในปัจจุบันเพื่อ “สร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ
การให้บริการที่เกี่ยวกับบุคลากร (พนักงาน) ย่อมมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความรู้สึกของลูกค้า ดังนั้นพนักงานที่เป็นผู้ให้บริการควรเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าถึงธรรมชาติที่แท้จริง การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน เพราะถ้าเข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของลูกค้า ซึ่งก็คือ “จิตใต้สำนึก” ย่อมทำให้การบริการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
การพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ (Q : Quotient) กับการสร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเพราะจะทำให้ผู้ให้บริการ (พนักงาน) สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้ และเมื่อพัฒนาสมบูรณ์แล้วย่อมทำให้เกิด “บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)” ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้หลักการและคุณสมบัติที่สำคัญการให้บริการที่เป็นเลิศได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานของสมอง ให้เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ของตัวเอง ในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศตามความเหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวใจสำคัญของการสร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
       ความหมายของการให้บริการที่เป็นเลิศ
       หลักการสำคัญของการให้บริการคุณภาพ
       แนวความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
       คุณสมบัติของผู้เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
       Workshop : การพัฒนาตัวเองสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานสมอง (Brain Base System)
       การให้บริการกับการทำงานของสมอง
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองด้วย NLP
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       การสื่อสารการให้บริการคุณภาพด้วยเทคนิค NLP
       กิจกรรม : การเรียนรู้เทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
       Workshop : การสร้างแนวความคิดในการให้บริการที่เป็นเลิศ
สร้างบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q (ความฉลาด)
       การสร้างมาตรฐานบริการ...ด้วย IQ (ปัญญา)
       การบริหารจัดการอารมณ์ในการให้บริการ...ด้วย EQ (อารมณ์)
       การเผชิญปัญหาอุปสรรคกับงานบริการ...ด้วย AQ (หนักแน่น)
       การส่งมอบคุณค่าบริการตลอดเวลา...ด้วย OQ (เจ้าของ)
       การให้บริการด้วยคุณธรรม จริยธรรม...ด้วย SQ (ซื่อสัตย์)
       Workshop : การประยุกต์ความฉลาดด้านต่างๆ กับงานบริการ
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
การประยุกต์ใช้การให้บริการสู่ความเป็นเลิศของตัวเอง
       การสร้างแนวความคิดการให้บริการจากภายในตัวเอง
       การให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าภายใน
       การให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าภายนอก
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการการทำงานสมอง5Q

แสดงความคิดเห็น