หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Change Organization in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Online & Practices / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเชิงปฏิบัติการ (Change Organization in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยการทำให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการทำงาน พร้อมเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองและทีมงาน ให้สามารถเอาชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บรรลุความสำเร็จบนเป้าหมายใหม่ขององค์กร
การเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงจากหนังสือ ทำให้เกิดการตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เกิดการเรียนรู้แบบกลุ่ม นำไปสู่การร่วมมือ ร่วมใจ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใองค์กร ด้วยหนังสือ 2 เล่มการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์จริง นำไปสู่การออกแบบแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรด้วยหลักสูตรและแนวความคิดที่ดี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกของการเปลี่ยนแปลง โดยการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดซึ่งกันและกันเป็นทีม
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า (Story Telling) ให้เป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเองและทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Self-Learning)
      อบรม สัมมนา หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเรียนรู้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นทีมงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม : การตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ ใครเอาเนยแข็งฉันไป (Who Move My Cheese?)
      อบรม สัมมนา ถอดบทเรียนจากหนังสือ
      อบรม สัมมนา ข้อความเตือนใจ (Key Message)
      อบรม สัมมนา กลุ่มสนทนา (Group Discussion)
กิจกรรม : สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย (Our Iceberg Is Melting)
      อบรม สัมมนา ถอดบทเรียนจากหนังสือ
      อบรม สัมมนา กระบวนการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
      อบรม สัมมนา กลุ่มสนทนา (Group Discussion)
กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
      อบรม สัมมนา กำหนดเหตุการณ์ที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา กลุ่มสนทนา (Group Discussion)
      อบรม สัมมนา วางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการ
      อบรม สัมมนา นำเสนอหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการดำเนินในรูปแบบ O&P


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม