หลักสูตรฝึกอบรม สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Building Working Relationships)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
หลักสูตรอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง ซึ่งสัมพันธภาพมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้เรียนรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดี และวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้อง
2. เพื่อใช้หลักการสัมพันธภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่น
3. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
2. รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
3. ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
4. วิธีที่จะได้รับความคิดเห็น และความรู้สึก
5. การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
6. ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
7. ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน
8. สรุป Q&A
หมายเหตุ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ความสัมพันธ์หัวหน้างานRelationships

แสดงความคิดเห็น