หลักสูตรฝึกอบรม สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Building Working Relationships)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน (Building Working Relationships)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
หลักสูตรอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง ซึ่งสัมพันธภาพมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้เรียนรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดี และวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้อง
2. เพื่อใช้หลักการสัมพันธภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่น
3. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
2. รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
3. ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
4. วิธีที่จะได้รับความคิดเห็น และความรู้สึก
5. การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
6. ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
7. ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน
8. สรุป Q&A
หมายเหตุ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม